15. Society, state, government

Ez a tematikus angol szószedet tartalmazza az Telc angol B2 nyelvvizsga “Society, state, government” témaköréhez tartozó legfontosabb szavakat, melyeknek megismerése, gyakorlása nagyban segíti a nyelvvizsgára való felkészülést.

 • Political organisations and parties
 • Public administration
 • Social security, social matters and problems
 • Living conditions, standard of living
 • Population
 • Law and legal affairs, police
 • Church and religion
 • Military
 • (old age) pensioner nyugdíjas
 • (to make an) arrest letartóztat
 • (trade) union szakszervezet
 • (young / juvenile) offender (fiatalkorú) bűnöző
 • a drug addict kábítószerfüggő
 • a matter of general concernment közügy
 • a roof over one’s head tető vkinek a feje fölé
 • a traffic offence közlekedési vétség
 • alcoholism alkoholizmus
 • ammo lőszer
 • an alcoholic alkoholista
 • anglican anglikán
 • apartment block bérház
 • armed robbery fegyveres rablás
 • army hadsereg
 • arson gyújtogatás
 • arsonist gyújtogató
 • artificer officer hadmérnök
 • assassin gyilkos, merénylő
 • atheist ateista, istenben nem hívő
 • attacker támadó
 • bank loan bankhitel
 • birth rate születési arány
 • bishop püspök
 • block of flats panellakás
 • break-in betörés
 • breaking the law törvénysértés
 • bribery (meg)vesztegetés
 • brick house tégla ház
 • buddhist buddhista
 • building society házépítő/lakásépítő szövetkezet
 • bungalow földszintes családi ház
 • bureaucracy bürokrácia
 • burglar betörő
 • burglary betörés
 • cabinet kormány
 • calvinist református
 • capital punishment halálbüntetés
 • captain százados
 • car theft autólopás
 • carabine karabély
 • case ügy, eset, bűnügy
 • cavalry lovasság
 • chalet faház
 • cheating csalás
 • child benefit családi pótlék
 • christian keresztény
 • christian democrats kereszténydemokraták
 • civil servant köztisztviselő
 • colonel ezredes
 • communist party kommunista párt
 • compulsory military service hadkötelezettség
 • con átverés
 • concision csonkítás
 • condominium társasház
 • congregation gyülekezet
 • conman szélhámos
 • conservative party konzervatív párt
 • constitutional court alkotmánybíróság
 • continent kontinens
 • convict elítélt
 • corporal tizedes
 • corruption korrupció
 • cottage falusi ház
 • council housing önkormányzati bérház
 • counterfeit hamisítvány
 • county megye
 • court bíróság
 • criminal bűnöző
 • cross kereszt
 • crowd tömeg
 • culprit vádlott, bűnös, tettes
 • cult kultusz
 • date dátum
 • death penalty halálbüntetés
 • death rate halálozási arány
 • deception becsapás
 • defendant alperes
 • demography demográfia
 • denomination felekezet
 • density of population népsűrűség
 • depression depresszió
 • detached house családi ház
 • detective detektív
 • deterrent elrettentő
 • digs albérlet
 • discipline fegyelem
 • discrimination diszkrimináció
 • division szakasz
 • division of labour munkamegosztás
 • dole money munkanélküli-segély
 • dorm kollégium, diákotthon
 • drug abuse kábítószerrel való visszaélés
 • drug addiction kábítószer-függőség
 • drug dealer kábítószer-kereskedő
 • drug trafficking kábítószerrel való kereskedés
 • embezzlement sikkasztás
 • endurance állóképesség
 • ensign zászlós
 • estimated becsült
 • ethnic minorities etnikum, nemzeti kisebbség
 • ethnic problems kisebbségi problémák
 • eviction kilakoltatás
 • faith hit
 • fake hamisítvány
 • family care center családsegítő szolgálat
 • fanatic fanatikus
 • feminist feminista, a női egyenjogúság híve
 • flat lakás
 • forged hamisított
 • forgery hamisítás
 • fraud csalás
 • freehold housing szabad tulajdonban lévő ház, lakás
 • gangster gengszter
 • gender roles nemi szerepek
 • general tábornok
 • god isten
 • government kormány
 • green party zöldek pártja
 • growth növekedés
 • headcount létszám
 • hearing tárgyalás
 • hijack eltérítés
 • hijacker géprabló, légi kalóz
 • hijacking eltérítés
 • hindu hindu
 • hold-up fegyveres rablótámadás
 • homeless(ness) hajléktalan(ság)
 • homelessness hajléktalanság
 • hooligan huligán
 • house ház
 • house with a garden kertes ház
 • housebreaker betörő
 • illegal illegális
 • independence függetlenség
 • inflation áremelkedés, infláció
 • inopportune alkalmatlan
 • inquest nyomozás
 • inquiry nyomozás
 • international nemzetközi
 • invalidity rokkantság
 • investigate vizsgál
 • investigation nyomozás
 • jewish zsidó
 • job centre munkaközvetítő iroda
 • job seeker álláskereső
 • judge bíró
 • judge’s hammer bírói kalapács
 • judicial proceeding bírósági eljárás
 • judiciary bírósági eljárás
 • jury esküdtszék
 • justice minister igazságügyi miniszter
 • kidnap (ember)rablás
 • kidnapper (ember)rabló
 • kidnapping (ember)rablás
 • labour party munkáspárt
 • law jogszabály
 • lawsuit perbefogás, kereset
 • lawyer jogász
 • left-wing baloldali
 • legion hadtest
 • liberal democrats szabad demokraták
 • lieutenant hadnagy
 • living standards életszínvonal
 • local government önkormányzat
 • lodgings albérlet
 • loneliness magányosság
 • mafia maffia
 • magistrate igazságügyi tisztviselő
 • major őrnagy
 • male chauvinism férfiak felsőbbrendűségének az elve
 • mass mise
 • member of parliament (mp) országgyűlési képviselő
 • middle class középosztály
 • minister lelkész, lelkipásztor (protestáns)
 • minister of economy gazdasági miniszter
 • minister of the interior belügyminiszter
 • monk szerzetes
 • mortgage jelzálogteher
 • mugger rabló, útonálló
 • mugging rablótámadás
 • murder gyilkosság
 • murderer gyilkos
 • murderess gyilkos nő
 • muslim muzulmán, mohamedán
 • non-believer nem hívő
 • office hivatal
 • on the first floor első emeleten
 • organization szervezet
 • out of cash kifogyott a készpénzből
 • outlaw zsivány
 • outlawry jogfosztás
 • overpopulation túlnépesedés
 • parliament országgyűlés
 • party párt
 • pay down lefizet
 • pension nyugdíj
 • pickpocket zsebtolvaj
 • pisé-building vályogház
 • place település
 • places of worship imahely
 • plaintiff felperes
 • policy államvezetés, államigazgatás
 • political system politikai rendszer
 • politicians politikusok
 • population lakosság
 • population explosion népességrobbanás
 • poverty szegénység
 • prayer ima
 • prayerbook imakönyv
 • president köztársasági elnök
 • president of the republic köztársasági elnök
 • price hikes áremelés
 • priest pap
 • prime minister miniszterelnök
 • private sorkatona
 • procedure eljárás
 • property tulajdon
 • prosecution perbefogás
 • prostitution prostitúció
 • protestant protestáns
 • public prosecutor district attorney
 • public prosecutor’s department ügyészség
 • punishment büntetés
 • rabbi rabbi
 • racketeering zsarolás
 • rape nemi erőszak
 • rapist nemi erőszakot elkövető
 • rate of growth növekedési ütem
 • red tape bürokrácia
 • redundancy létszámfölösleg, elbocsátás
 • registrar’s office okmányiroda
 • regulations szabályzat
 • religious vallásos
 • rent lakbér
 • rented accommodation bérelt szállás
 • rented flat bérelt lakás
 • rented housing bérelt ház
 • responsible leadership felelős vezetés
 • retirement nyugdíjazás, nyugalomba vonulás
 • right-wing jobboldali
 • robber rabló
 • roman catholic római katolikus
 • scandal botrány
 • sect szekta
 • self-sufficiency önállóság
 • semi-detached house ikerház
 • sergeant szakaszvezető
 • service istentisztelet
 • sexism szexizmus, nemi előítélet
 • shoplifter bolti, áruházi tolvaj
 • shoplifting bolti lopás, tolvajlás
 • shortage of goods áruhiány
 • slump gazdasági válság
 • smallholders kisgazdák
 • sneak spicli
 • social benefits szociális juttatások
 • social inequality társadalmi egyenlőtlenség
 • social worker családgondozó
 • socialist party szocialista párt
 • soldier katona
 • sphere of action hatáskör
 • squatter jogtalanul betelepülő lakó
 • squatting jogtalan letelepedés
 • stairs lépcső
 • state állam
 • statistics statisztika
 • stick-up revolveres rablótámadás
 • subsidy segélypénz
 • swindle csalás
 • swindler szélhámos
 • tax evasion adócsalás
 • tax increase/hike adóemelés
 • tenant (törvényes) bérlő
 • terraced house sorház
 • terrorist terrorista
 • the accused vádlott
 • the bible a biblia
 • the church egyház
 • the court bíróság
 • the day of the trial a tárgyalás napja
 • the economic situation gazdasági helyzet
 • the left baloldal
 • the military industry hadipar
 • the police rendőrség
 • the pope a pápa
 • the right jobboldal
 • the wage spectrum (munka)bérskála
 • the women’s lib movement nőmozgalom
 • theft and robbery lopás és rablás
 • thief tolvaj
 • this house is mine. ez a ház az enyém.
 • thug bandita, orgyilkos
 • to acquit felment (vádlottat)
 • to appeal fellebbez
 • to assassinate orvul meggyilkol vkit, merényletet követ el
 • to assault bántalmaz
 • to attack (meg)támad
 • to be / live below the poverty line létminimum alatt él
 • to be against the law törvényellenes
 • to be dismissed elbocsát
 • to be fired kirúg
 • to be given the sack kirúgják az állásából
 • to be laid off fölöslegessé válik, megszűnik a munkakör
 • to be made redundant fölöslegessé válik, megszűnik a munkakör
 • to be on the dole munkanélküli segélyen él
 • to be out of work munka nélkül van
 • to be sacked kirúgják az állásából
 • to be taken in becsap
 • to be unemployed munkanélküli
 • to believe in sg hisz vmiben
 • to blackmail (meg)zsarol
 • to break in betör
 • to break the law megsérti a törvényt
 • to bribe sy megveszteget
 • to burgle betör
 • to charge sy with sg megvádol vkit vmivel
 • to cheat csal
 • to commit a crime bűntényt követ el
 • to commit an offence bűnt követ el
 • to con átver
 • to confess bevall
 • to convict elítél vkit
 • to counterfeit (pénzt) hamisít
 • to deceive becsap
 • to deter elrettent
 • to discriminate against sy diszkriminál, kirekeszt vkit
 • to do sy in megöl, kinyír vkit
 • to drop a case ejti a vádakat
 • to drop charges ejti a vádakat
 • to eliminate megsemmisít
 • to embezzle sikkaszt
 • to evade tax adót csal
 • to evict kilakoltat
 • to extort sg out of sy kizsarol vkitől vmit
 • to fake hamisít
 • to find sy guilty (of) vkit bűnösnek kimond, vkit elítél
 • to forge hamisít
 • to get the sack kirúgják az állásából
 • to give evidence bizonyít
 • to go to church templomba jár
 • to hang someone felkötni valakit
 • to hijack eltérít
 • to hold up megállít és kirabol
 • to investigate kinyomoz
 • to kidnap (embert) rabol
 • to kill megöl
 • to libel rágalmaz
 • to lift elemel
 • to liquidate likvidál
 • to lose the election elveszti a választást
 • to murder meggyilkol
 • to mutilate somebody megcsonkítani valakit
 • to nick elcsór
 • to pinch elcsen
 • to plead guilty beismeri bűnösségét
 • to poison megmérgez
 • to pray imádkozik
 • to press / bring charges against sy vádat emel vki ellen
 • to prosecute vádat emel
 • to rape megerőszakol
 • to rent bérel
 • to retire nyugdíjba megy
 • to rob rabol
 • to run over elgázol vkit
 • to sentence sy to a term of … … időtartamra ítél vkit
 • to sentence sy to death halára ítél vkit
 • to sentence sy to life életfogytiglanra ítél vkit
 • to shoot lő, tüzel
 • to slaughter lemészárol, tömegesen pusztít
 • to smuggle csempészik
 • to stab leszúr
 • to steal lop
 • to strangle megfojt vkit
 • to sue beperel vkit
 • to swindle sy out of sg átejt
 • to take sy to court bíróságra visz
 • to testify tanúskodik
 • to torture somebody megkínozni valakit
 • to track down lenyomoz
 • to trick sy rászed
 • to vote szavaz
 • to win the election megnyeri a választást
 • torture kínzás
 • tribunal bírói szék
 • under-secretary of state államtitkár
 • unemployment munkanélküliség
 • unemployment benefit munkanélküli-segély
 • upper class felsőbb osztály, arisztokrácia
 • vicar lelkész (anglikán)
 • violence erőszak
 • violent crimes erőszakos bűntények
 • wealth vagyon
 • weapon fegyver
 • weekend house hétvégi ház
 • witness tanú
 • women’s rights nők jogai
 • working class munkásosztály
 • world világ
 • world population világnépesség
 • young democrats fiatal demokraták