12. Education, training and learning

Ez a tematikus angol szószedet tartalmazza az Telc angol B2 nyelvvizsga “Education, training and learning” témaköréhez tartozó legfontosabb szavakat, melyeknek megismerése, gyakorlása nagyban segíti a nyelvvizsgára való felkészülést.

 • School, college, university
 • Vocational training, adult/further education
 • Language training
 • (car) mechanic autószerelő
 • a native english teacher anyanyelvi angoltanár
 • a non-native english teacher nem anyanyelvi angoltanár
 • academy of dramatic and cinematographic art színház- és filmművészeti egyetem
 • academy of fine arts képzőművészeti egyetem
 • academy of music zeneakadémia
 • accountant könyvelő
 • actor színész
 • actress színésznő
 • ad vagy advert (a következő rövidítése: advertisement) reklám
 • advanced level exam felsőfokú vizsga
 • advertising executive reklámfőnök
 • answer válasz
 • application form jelentkezési lap
 • appointment időpont
 • apprentice szakmunkás gyakornok
 • apprenticeship szakmunkás szakmai gyakorlat
 • architect építész
 • arithmetic számtan
 • art college képzőművészeti főiskola
 • art of school rajziskola
 • art teacher rajztanár
 • art/arts history of art
 • artist művész
 • arts subjects humán tantárgyak
 • assembly iskolai gyűlés
 • attendance jelenlévők
 • bachelor’s degree bsc fokozat
 • biology biológia
 • biology teacher biológia tanár
 • blackboard iskolatábla
 • boarding school bentlakásos iskola
 • bonus jutalom
 • boss főnök
 • break szünet
 • bright gyors felfogású
 • broker ügynök, közvetítő, bróker
 • builder építőmunkás
 • bus driver buszsofőr
 • calculator számológép
 • car allowance autóhasználati juttatás
 • career karrier
 • carpenter ács
 • certificate oklevél
 • chalk kréta
 • changing room öltöző
 • child minder gyermekfelügyelő, gyermekgondozó
 • civil engineer általános mérnök
 • class osztály, óra
 • classroom osztályterem
 • cleaner takarító
 • clerk hivatalnok, tisztviselő
 • cloakroom ruhatár
 • colleague kolléga
 • college főiskola
 • college of finance and accountancy pénzügyi és számviteli főiskola
 • college of foreign trade külkereskedelmi főiskola
 • college of trade, tourism and catering kereskedelmi és vendéglátó-ipari főiskola
 • company car céges autó
 • comprehensive school általános iskola
 • compulsory subjects kötelező tantárgyak
 • computer programmer számítógépprogramozó
 • computer room számítógépes terem
 • computer science informatika
 • contract szerződés
 • cook szakács(nő)
 • course kurzus
 • course book tankönyv
 • crèche bölcsőde
 • curriculum tananyag
 • cv (a következő rövidítése: curriculum vitae) önéletrajz
 • dancer táncos
 • day-nursery bölcsőde
 • debate vita
 • degree egyetemi diploma
 • department osztály / tagozat
 • desk iskolapad
 • director igazgató
 • discipline problems fegyelmezési problémák
 • dissertation disszertáció
 • doctor orvos
 • dressmaker varrónő
 • dustman szemetes(ember)
 • economist közgazdász
 • electrical engineer villamosmérnök
 • electrician villanyszerelő
 • entrance exam felvételi vizsga
 • essay vagy paper esszé
 • estate agent ingatlan ügynök
 • exam (a következő rövidítése: examination) vizsga
 • exam results vizsga eredmények
 • exercise book füzet
 • experience tapasztalat
 • eötvös loránd university eötvös loránd tudományegyetem
 • factory gyár
 • faculty of arts bölcsészettudományi kar
 • faculty of law jogi kar
 • faculty of science természettudományi kar
 • fair igazságos
 • farmer gazda, földműves
 • fee-paying school magániskola
 • fire drill tűzriadó
 • fisherman halász
 • foreign languages idegen nyelvek
 • form osztály
 • form master osztályfőnök
 • form mistress osztályfőnöknő
 • form teacher osztályfőnök
 • free school szabad iskola
 • full-time teljes állás
 • gcse a-levels =
 • geography földrajz
 • gifted tehetséges
 • grade jegy
 • graduate diplomás
 • guard őr
 • gym (a következő rövidítése: gymnasium) tornaterem
 • hair stylist fodrász
 • hairdresser fodrász
 • half term félévi iskolai szünet
 • hall of residence kollégium
 • hard-working szorgalmas
 • head boy a diákokat kéviselő vezető fiú
 • head girl a diákokat képviselő vezető lány
 • head teacher igazgató
 • headmaster igazgató
 • headmistress igazgatónő
 • health and safety egészség és biztonság
 • health insurance egészségügyi biztosítás
 • high school középiskola vagy gimnázium
 • higher education felsőoktatás
 • history történelem
 • history teacher történelem tanár
 • holiday entitlement szabadság jogosultság
 • holiday pay fizetett szabadság
 • homework házifeladat
 • hopeless reménytelen
 • hotel manager szállodaigazgató
 • in a lesson órán
 • instructor oktató
 • interior designer belsőépítész, lakberendező
 • intermediate level exam középfokú vizsga
 • internship irodai szakmai gyakorlat
 • interview meghallgatás
 • job munka
 • job description munka leírás
 • job offer vagy offer of employment munkahely felajánlás
 • joiner asztalos
 • just igazságos
 • kindergarten óvoda
 • kindergarten teacher óvónő
 • laboratory (gyakran úgy rövidítik, hogy lab) laboratórium
 • language lab (a következő rövidítése: language laboratory) nyelvi labor
 • language school nyelviskola
 • lawyer jogász
 • lazy lusta
 • leaving date befejezés dátuma
 • lecture előadás
 • lecture hall előadóterem
 • lecturer előadó
 • lenient elnéző
 • lesson tanóra
 • librarian könyvtáros
 • library könyvtár
 • locker öltözőszekrény
 • lower sixth forms brit iskolarendszerben alsó tagozat
 • ma bölcsészdoktorátus
 • manager menedzser
 • managing director vezérigazgató
 • mark jegy
 • marker pen vagy marker filctoll
 • master’s degree mesterfokozat
 • masters student mester hallgató
 • maternity leave anyasági szabadság
 • maths/mathematics/math science/physics/chemistry
 • mechanical engineer gépészmérnök
 • medical school orvosi iskola
 • medical school/university of medicine orvosi egyetem
 • meeting megbeszélés / tárgyalás
 • mistake vagy error hiba
 • msc a természettudományok magisztere
 • notice period elbocsátási időtartam
 • nurse ápoló(nő)
 • nursery school óvoda
 • office iroda
 • one-to-one teaching egyénenkénti magánoktatás
 • optional subjects választható tantárgyak
 • oral exam szóbeli vizsga
 • overtime túlóra
 • owner tulajdonos
 • painter and decorator szobafestő és mázoló
 • part-time fél állás
 • part-time education levelező oktatás
 • paternity leave apasági szabadság
 • pe testnevelés
 • pen toll
 • pencil ceruza
 • pension scheme vagy pension plan nyugdíj alap
 • permanent állandó
 • personal assistant személyi asszisztens
 • phd bölcsészdoktor
 • phd student doktorandusz
 • philosophy filozófia
 • photographer fényképész
 • pilot pilóta
 • playground játszótér
 • playing field sportpálya
 • plumber vízvezeték-szerelő
 • police inspector rendőrfelügyelő
 • policeman rendőr
 • policewoman rendőrnő
 • post-graduate vagy post-graduate student posztgraduális hallgató
 • postgraduate (course) másoddiplomás képzés
 • postman postás
 • prefect prefektus
 • priest pap
 • primary school általános iskola
 • private school magániskola
 • private school vagy independent school privát iskola
 • production engineer gyártásvezető mérnök
 • professor professzor
 • projector kivetítő
 • promotion előléptetés
 • psychologist pszichológus
 • pupil tanuló
 • qualification végzettség
 • qualifications végzettségek
 • question kérdés
 • quick on the uptake gyors felfogású
 • rate of pay bérszint
 • reading olvasás
 • reception recepció
 • redundancy redundancia (elbocsátás)
 • redundancy pay végkielégítés
 • redundant redundáns (elbocsátott)
 • register nyilvántartás
 • requirements követelmények
 • research kutatás
 • research worker kutató
 • researcher kutató
 • retired nyugdíjas
 • retirement age nyugdíjkorhatár
 • right vagy correct
 • road sweeper utcaseprő
 • salary fizetés
 • salary increase fizetés emelés
 • school iskola
 • school dinners menza
 • school governor vagy governor iskolai igazgató
 • school holidays iskolai szünet
 • school meals iskolai étkeztetés
 • school of veterinary sciences állatorvos-tudományi egyetem
 • school report félévi/évvégi bizonyítvány
 • school teacher tanár(nő)
 • school year tanév
 • science subjects reál tantárgyak
 • scientist tudós
 • secondary school középiskola
 • secretary titkár(nő)
 • security biztonsági személyzet
 • security officer biztonsági őr
 • self-employed magánvállalkozó
 • semester félév, szemeszter
 • seminar szeminárium
 • shift work váltóműszak
 • shop assistant bolti eladó
 • sick pay betegállomány
 • singing/music re =
 • sixth form brit középiskola legfelső osztálya
 • sixth former legfelső osztályos, végzős (brit középiskolában)
 • sixth-form college a középiskola szabadon választható utolsó általában két éve
 • social worker szociális munkás
 • solicitor ügyvéd
 • specialist in finance pénzügyi szakértő
 • spelling betűzés
 • sports hall sportcsarnok
 • staff tanári kar
 • staff restaurant dolgozók étterme
 • standard(s) színvonal
 • starting date kezdés dátuma
 • state school állami iskola
 • straight as kitűnő
 • strict szigorú
 • strike sztrájk
 • student diák
 • student loan diák kölcsön
 • student union hallgatói önkormányzat
 • subject tantárgy
 • switchboard központ
 • syllabus összefoglaló tanterv, tanmenet
 • tailor szabó
 • talented tehetséges
 • taxi driver taxisofőr
 • teacher szaktanár
 • teacher training college tanárképző főiskola
 • teaching methods tanítási módszerek
 • technical college műszaki főiskola
 • technical university/college of technology műszaki egyetem
 • temporary átmeneti
 • term félév
 • test teszt
 • textbook tankönyv
 • the humanities humán tantárgyak
 • the sciences reál tantárgyak
 • thesis szakdolgozat
 • timekeeping időbetartás
 • timetable órarend
 • to accept an offer elfogadni egy ajánlatot
 • to answer questions felel / kérdésekre válaszol
 • to apply for a job jelentkezni egy munkahelyre
 • to apply for admission to … jelentkezik vhová
 • to attend a school iskolába jár
 • to be a first year student elsőéves hallgató
 • to be absent hiányzik
 • to be admitted to … felveszik vhová
 • to be bad at rossz vmiből
 • to be good at jó vmiből
 • to be in one’s first year elsőéves hallgató
 • to be off sick betegszabadságon lenni
 • to be rejected elutasítják, nem veszik fel vhová
 • to be weak in gyenge vmiből
 • to coach sy (in a subject/for an exam) felkészít vkit (egy tantárgyból/egy vizsgára)
 • to cram magol
 • to do a course tanfolyamot végez
 • to do a subject egy tantárgyat tanul
 • to do a test dolgozatot ír
 • to do well at school jól tanul az iskolában
 • to do well in a subject jól teljesít egy tantárgyból
 • to enrol in a course be iratkozik egy tanfolyamra
 • to fail an exam megbukni a vizsgán
 • to fail sy megbuktat vkit
 • to fire elbocsátani
 • to get a grant ösztöndíjat kap
 • to get a place at … felveszik
 • to get a scholarship ösztöndíjat kap
 • to get good marks in … jó jegyeket kap vmiből
 • to get high marks in … jó jegyeket kap vmiből
 • to get low marks in … rossz jegyeket kap vmiből
 • to get the sack kirúgni (bizalmas)
 • to give a test in a subject dolgozatot írat egy tantárgyból
 • to go on strike sztrájkolni menni
 • to go on to college főiskolára megy továbbtanulni
 • to go on to university egyetemre megy továbbtanulni
 • to go to evening classes esti tagozatra jár
 • to go to private lessons magánórákra jár
 • to go to school iskolába jár
 • to graduate from university diplomázik az egyetemen
 • to have a gift for … tehetsége van vmihez
 • to hire felvenni
 • to learn megtanulni
 • to leave school befejezi az iskolát
 • to make sy interested in … felkelti az érdeklődését vkinek vmi iránt
 • to pass an exam átmegy a vizsgán
 • to pass sy átenged vkit (pl. vizsgán)
 • to play truant iskolát kerül
 • to prepare for an exam felkészül a vizsgára
 • to qualify as a (doctor) (orvosi) képesítést szerez
 • to read olvasni
 • to reject an offer vagy to turn down an offer elutasítani egy ajánlatot
 • to resign lemondani
 • to retire nyugdíjba vonulni
 • to revise ismételni
 • to scrape through an exam átcsúszik a vizsgán
 • to sit an exam vizsgázni
 • to sit for an exam vizsgázik
 • to skip a lesson lóg az óráról
 • to specialise in a subject szakosodik
 • to spell betűzni
 • to start school elkezdi az iskolát
 • to study tanulni
 • to study a subject egy tantárgyat tanul
 • to swot magol
 • to take a course tanfolyamot végez
 • to take a degree in (medicine) diplomát szerez (orvostudományból)
 • to take an exam vizsgázik
 • to take one’s final exams érettségizik
 • to take one’s school leaving exams érettségizik
 • to teach tanítani
 • to write írni
 • trade school szakiskola, technikum
 • trade union szakszervezet
 • trainee gyakornok
 • training college for kindergarten teachers óvónőképző főiskola
 • training course képzési tanfolyam
 • training scheme tréning
 • travel agent utazási ügynök
 • travel expenses utazási költségek
 • tuition (fee) tandíj
 • tuition fees tandíj
 • turner esztergályos
 • undergraduate egyetemi hallgató
 • unemployed munkanélküli
 • unfair igazságtalan
 • university egyetem
 • university campus egyetemi campus
 • university lecturer előadó, egyetemi oktató
 • university of agronomics/ university of agriculture agrártudományi egyetem
 • university of economics közgazdaságtudományi egyetem
 • university of forestry erdészeti egyetem
 • university of horticulture kertészeti egyetem
 • upper sixth forms brit iskolarendszerben felső tagozat
 • vet állatorvos
 • vocational college szakiskola
 • vocational school szakiskola
 • volunteer önkéntes
 • wages bér / munkabér
 • waiter pincér
 • waitress pincérnő
 • weak gyenge
 • whiteboard fehértábla
 • work munka
 • work experience munkatapasztalat
 • working conditions munkahelyi viszonyok
 • working hours munkahelyen töltött órák
 • writing írás
 • written exam írásbeli vizsga
 • wrong hibás