15. Tanulás és munka

Ez a tematikus angol szószedet tartalmazza az Ecl angol B2 nyelvvizsga “Tanulás/munka” témaköréhez tartozó legfontosabb szavakat, melyeknek megismerése, gyakorlása nagyban segíti a nyelvvizsgára való felkészülést.

 • Nyelvtudás/szakképzettség/karrier
 • Esélyegyenlőség a tanulásban, elhelyezkedésnél
 • A munkanélküliség kérdése
 • Csereprogramok/külföldi ösztöndíjak/részképzések
 • Új tanulási formák
 • (old age) pensioner nyugdíjas
 • (personnel) department (munkaügyi) osztály
 • a native english teacher anyanyelvi angoltanár
 • a non-native english teacher nem anyanyelvi angoltanár
 • academy of dramatic and cinematographic art színház- és filmművészeti egyetem
 • academy of fine arts képzőművészeti egyetem
 • academy of music zeneakadémia
 • acquirement elsajátítás
 • advanced level exam felsőfokú vizsga
 • answer válasz
 • arithmetic számtan
 • art college képzőművészeti főiskola
 • art teacher rajztanár
 • art/arts history of art
 • arts subjects humán tantárgyak
 • assembly iskolai gyűlés
 • attendance jelenlévők
 • bachelor’s degree bsc fokozat
 • basic earnings alapkereset
 • biology biológia
 • biology teacher biológia tanár
 • blackboard iskolatábla
 • blended teaching vegyes tanulás
 • blue-collar worker fizikai munkás
 • boarding school bentlakásos iskola
 • bonus jutalom
 • boss főnök
 • break szünet
 • bright gyors felfogású
 • calculator számológép
 • capital tőke
 • career (élet)pálya, hivatás, karrier
 • certificate oklevél
 • chalk kréta
 • changing room öltöző
 • class osztály, óra
 • classroom osztályterem
 • cloakroom ruhatár
 • coaching oktatás
 • college of finance and accountancy pénzügyi és számviteli főiskola
 • college of foreign trade külkereskedelmi főiskola
 • college of trade, tourism and catering kereskedelmi és vendéglátó-ipari főiskola
 • compulsory subjects kötelező tantárgyak
 • computer room számítógépes terem
 • computer science informatika
 • contribution járulék
 • course kurzus
 • course book tankönyv
 • curriculum tananyag
 • debate vita
 • deduction levonás
 • degree egyetemi diploma
 • desk iskolapad
 • didacticism oktatáselmélet
 • disadvantage hátrány
 • discipline problems fegyelmezési problémák
 • dissertation disszertáció
 • distance teaching távoktatás
 • dole money munkanélküli-segély
 • educational environment oktatási környezet
 • electronic elektronikus
 • employee alkalmazott
 • entrance exam felvételi vizsga
 • entrepreneur vállalkozó (saját tőkéjét kockáztató üzleti vállalkozó)
 • environment környezet
 • equality egyenlőség
 • essay vagy paper esszé
 • exam (a következő rövidítése: examination) vizsga
 • exam vizsga
 • exam results vizsga eredmények
 • exercise book füzet
 • eötvös loránd university eötvös loránd tudományegyetem
 • factory gyár
 • factory hand segédmunkás
 • faculty of arts bölcsészettudományi kar
 • faculty of law jogi kar
 • faculty of science természettudományi kar
 • fair igazságos
 • family care center családsegítő
 • foreign languages idegen nyelvek
 • form osztály
 • form master osztályfőnök
 • form mistress osztályfőnöknő
 • form teacher osztályfőnök
 • funds (alap)tőke, anyagi eszközök
 • furtherance segítés
 • gcse a-levels =
 • geography földrajz
 • gifted tehetséges
 • grade jegy
 • graduate egyetemet végzett
 • gym (a következő rövidítése: gymnasium) tornaterem
 • half term félévi iskolai szünet
 • hall of residence kollégium
 • hard-working szorgalmas
 • have a right joga van
 • head boy a diákokat kéviselő vezető fiú
 • head girl a diákokat képviselő vezető lány
 • head teacher igazgató
 • headmaster igazgató
 • headmistress igazgatónő
 • higher education felsőoktatás
 • history történelem
 • history teacher történelem tanár
 • homework házifeladat
 • hopeless reménytelen
 • human right emberi jog
 • in a lesson órán
 • in the same way azonos módon
 • independent független
 • independent task önálló feladat
 • inopportune alkalmatlan
 • instructor oktató
 • integration beilleszkedés
 • intermediate level exam középfokú vizsga
 • internet internet
 • job munka
 • job centre munkaközvetítő iroda
 • job seeker álláskereső
 • just igazságos
 • justice igazság
 • knowledge ismeret
 • laboratory (gyakran úgy rövidítik, hogy lab) laboratórium
 • language lab (a következő rövidítése: language laboratory) nyelvi labor
 • lazy lusta
 • learning tanulás
 • lecture előadás
 • lecture hall előadóterem
 • lecturer előadó
 • lenient elnéző
 • lesson tanóra
 • library könyvtár
 • locker öltözőszekrény
 • ma bölcsészdoktorátus
 • management igazgatás, igazgatóság
 • manager igazgató
 • manual work/job fizikai munka
 • mark jegy
 • marker pen vagy marker filctoll
 • master’s degree mesterfokozat
 • masters student mester hallgató
 • maths/mathematics/math science/physics/chemistry
 • medical school/university of medicine orvosi egyetem
 • menial work alantas munka
 • methodology módszertan
 • mistake vagy error hiba
 • msc a természettudományok magisztere
 • nursery school óvoda
 • occupation foglalkozás
 • optional subjects választható tantárgyak
 • oral exam szóbeli vizsga
 • organization szervezés
 • out of cash kifogyott a készpénzből
 • overcome leküzd
 • payment fizetség
 • pe testnevelés
 • pen toll
 • pencil ceruza
 • pension nyugdíj
 • phd bölcsészdoktor
 • phd student doktorandusz
 • philosophy filozófia
 • playground játszótér
 • playing field sportpálya
 • post állás, elhelyezkedés
 • post-graduate vagy post-graduate student posztgraduális hallgató
 • postgraduate (course) másoddiplomás képzés
 • prefect prefektus
 • primary school általános iskola
 • private school vagy independent school privát iskola
 • private sector magánszektor
 • profession hivatás
 • professional people diplomás, értelmiségi
 • professor professzor
 • projector kivetítő
 • pupil tanuló
 • qualification végzettség
 • qualifications képzettség, végzettség
 • question kérdés
 • quick on the uptake gyors felfogású
 • reading olvasás
 • redundancy létszámfölösleg, elbocsátás
 • register nyilvántartás
 • requirements követelmények
 • research kutatás
 • researcher kutató
 • restriction korlátozás
 • retirement nyugdíjazás, nyugalomba vonulás
 • right jog
 • right vagy correct
 • salary fizetés
 • school iskola
 • school dinners menza
 • school governor vagy governor iskolai igazgató
 • school holidays iskolai szünet
 • school meals iskolai étkeztetés
 • school of veterinary sciences állatorvos-tudományi egyetem
 • school report félévi/évvégi bizonyítvány
 • school year tanév
 • science subjects reál tantárgyak
 • secondary school középiskola
 • semester félév, szemeszter
 • seminar szeminárium
 • singing/music re =
 • sixth-form college a középiskola szabadon választható utolsó általában két éve
 • skilled worker szakképzett dolgozó
 • society társadalom
 • software program
 • special attention kiemelt figyelem
 • special treatment különleges bánásmód
 • spelling betűzés
 • sports hall sportcsarnok
 • staff tanári kar
 • standard(s) színvonal
 • state school állami iskola
 • straight as kitűnő
 • strict szigorú
 • student diák
 • student loan diák kölcsön
 • student union hallgatói önkormányzat
 • subject tantárgy
 • subsidy segélypénz
 • sum total végösszeg
 • support támogatás
 • syllabus összefoglaló tanterv, tanmenet
 • talented tehetséges
 • tax adó
 • teacher szaktanár
 • teacher training college tanárképző főiskola
 • teaching management oktatásszervezés
 • teaching methods tanítási módszerek
 • technical college műszaki főiskola
 • technical university/college of technology műszaki egyetem
 • term félév
 • test teszt
 • textbook tankönyv
 • the humanities humán tantárgyak
 • the sciences reál tantárgyak
 • thesis szakdolgozat
 • timetable órarend
 • to answer questions felel / kérdésekre válaszol
 • to apply for admission to … jelentkezik vhová
 • to be a freelance … szabadúszó
 • to be admitted to … felveszik vhová
 • to be bad at rossz vmiből
 • to be dismissed elbocsát
 • to be fired kirúg
 • to be given the sack kirúgják az állásából
 • to be good at jó vmiből
 • to be laid off fölöslegessé válik, megszűnik a munkakör
 • to be made redundant fölöslegessé válik, megszűnik a munkakör
 • to be on the dole munkanélküli segélyen él
 • to be out of work munka nélkül van
 • to be rejected elutasítják, nem veszik fel vhová
 • to be sacked kirúgják az állásából
 • to be selfemployed maszek, magánvállalkozó
 • to be unemployed munkanélküli
 • to be weak in gyenge vmiből
 • to bridge a problem áthidalni egy problémát
 • to coach sy (in a subject/for an exam) felkészít vkit (egy tantárgyból/egy vizsgára)
 • to cram magol
 • to do a subject egy tantárgyat tanul
 • to do a test dolgozatot ír
 • to do well at school jól tanul az iskolában
 • to do well in a subject jól teljesít egy tantárgyból
 • to fail an exam megbukni a vizsgán
 • to fail sy megbuktat vkit
 • to get a grant ösztöndíjat kap
 • to get a place at … felveszik
 • to get a scholarship ösztöndíjat kap
 • to get good marks in … jó jegyeket kap vmiből
 • to get high marks in … jó jegyeket kap vmiből
 • to get low marks in … rossz jegyeket kap vmiből
 • to get the sack kirúgják az állásából
 • to give a test in a subject dolgozatot írat egy tantárgyból
 • to go on to college főiskolára megy továbbtanulni
 • to go on to university egyetemre megy továbbtanulni
 • to graduate from university diplomázik az egyetemen
 • to handle kezelni
 • to have a gift for … tehetsége van vmihez
 • to learn megtanulni
 • to make sy interested in … felkelti az érdeklődését vkinek vmi iránt
 • to pass an exam átmegy a vizsgán
 • to pass sy átenged vkit (pl. vizsgán)
 • to prepare for an exam felkészül a vizsgára
 • to qualify as a (doctor) (orvosi) képesítést szerez
 • to read olvasni
 • to repeat year évet ismétel
 • to retire nyugdíjba megy
 • to revise ismételni
 • to run one’s own business saját üzletet vezet, vállalkozik
 • to scrape through an exam átcsúszik a vizsgán
 • to set up a business enterprise üzleti vállalkozást beindítani
 • to sit an exam vizsgázni
 • to sit for an exam vizsgázik
 • to specialise in a subject szakosodik
 • to spell betűzni
 • to start one’s own business üzleti vállalkozást beindítani
 • to study tanulni
 • to study a subject egy tantárgyat tanul
 • to swot magol
 • to take a degree in (medicine) diplomát szerez (orvostudományból)
 • to take an exam vizsgázik
 • to take one’s final exams érettségizik
 • to take one’s school leaving exams érettségizik
 • to teach tanítani
 • to write írni
 • trade szakma
 • training college for kindergarten teachers óvónőképző főiskola
 • treatment bánásmód
 • tuition fees tandíj
 • undergraduate egyetemi hallgató
 • unemployment munkanélküliség
 • unemployment benefit munkanélküli-segély
 • unfair igazságtalan
 • university egyetem
 • university campus egyetemi campus
 • university of agronomics/ university of agriculture agrártudományi egyetem
 • university of economics közgazdaságtudományi egyetem
 • university of forestry erdészeti egyetem
 • university of horticulture kertészeti egyetem
 • unskilled worker szakképzetlen dolgozó
 • value érték
 • virtual education virtuális oktatás
 • vocation hivatás
 • vocational college szakiskola
 • wage bérezés
 • walk(s) of life életpálya, hivatás
 • weak gyenge
 • white-collar worker szellemi munkás
 • whiteboard fehértábla
 • work munka
 • workplace munkahely
 • writing írás
 • written exam írásbeli vizsga
 • wrong hibás