4. Man and society

Ez a tematikus angol szószedet tartalmazza az Bme angol B2 nyelvvizsga “Man and society” témaköréhez tartozó legfontosabb szavakat, melyeknek megismerése, gyakorlása nagyban segíti a nyelvvizsgára való felkészülést.

 • Social benefits (pension, health insurance, unemployment benefit)
 • Social movements (NGOs, trade unions, clubs, associations)
 • Public safety, crime and criminal investigation
 • Unemployment
 • (old age) pensioner nyugdíjas
 • (pay) rise fizetésemelés
 • (to make an) arrest letartóztat
 • (trade) union szakszervezet
 • (young / juvenile) offender (fiatalkorú) bűnöző
 • a badly-paid job rosszul fizető állás
 • a drug addict kábítószerfüggő
 • a traffic offence közlekedési vétség
 • a well-paid job jól fizető állás
 • alcoholism alkoholizmus
 • an alcoholic alkoholista
 • anti-racism antirasszizmus
 • armed robbery fegyveres rablás
 • arson gyújtogatás
 • arsonist gyújtogató
 • assassin gyilkos, merénylő
 • attacker támadó
 • bonus prémium
 • break-in betörés
 • breaking the law törvénysértés
 • bribery (meg)vesztegetés
 • burglar betörő
 • burglary betörés
 • capital punishment halálbüntetés
 • car theft autólopás
 • case ügy, eset, bűnügy
 • cheating csalás
 • checked shirt kockás ing
 • child benefit családi pótlék
 • christian democrats kereszténydemokraták
 • collective kollektív
 • common goal közös cél
 • communist party kommunista párt
 • community közösség
 • con átverés
 • concision csonkítás
 • conman szélhámos
 • conservative party konzervatív párt
 • convict elítélt
 • corruption korrupció
 • counterfeit hamisítvány
 • criminal bűnöző
 • crisis válság
 • culprit vádlott, bűnös, tettes
 • culture kultúra
 • death penalty halálbüntetés
 • deception becsapás
 • deduction levonás
 • defendant alperes
 • definiteness meghatározottság
 • depression depresszió
 • detective detektív
 • deterrent elrettentő
 • discontentment elégedetlenség
 • discrimination diszkrimináció
 • division of labour munkamegosztás
 • dole money munkanélküli-segély
 • drug abuse kábítószerrel való visszaélés
 • drug addiction kábítószer-függőség
 • drug dealer kábítószer-kereskedő
 • drug trafficking kábítószerrel való kereskedés
 • embezzlement sikkasztás
 • ethnic minorities etnikum, nemzeti kisebbség
 • ethnic problems kisebbségi problémák
 • fake hamisítvány
 • family care center családsegítő szolgálat
 • feminist feminista, a női egyenjogúság híve
 • forged hamisított
 • forgery hamisítás
 • formation kialakulás
 • fraud csalás
 • fringe benefits járulékos juttatások (nagyobb pénzbeni juttatás)
 • gangster gengszter
 • gender roles nemi szerepek
 • globalisation globalizáció
 • goal cél
 • government kormány
 • green party zöldek pártja
 • gross bruttó
 • group csapat
 • hearing tárgyalás
 • high pay magas fizetés
 • high salary magas bér
 • high wages magas fizetés
 • hijack eltérítés
 • hijacker géprabló, légi kalóz
 • hijacking eltérítés
 • hold-up fegyveres rablótámadás
 • homelessness hajléktalanság
 • hooligan huligán
 • housebreaker betörő
 • how much is your salary? mennyi a fizetésed?
 • identity identitás
 • illegal illegális
 • impact hatás
 • income jövedelem, bevétel
 • inflation áremelkedés, infláció
 • inopportune alkalmatlan
 • inquest nyomozás
 • inquiry nyomozás
 • insufficient pay nem elegendő, elégtelen fizetés
 • insufficient salary nem elegendő, elégtelen bér
 • insufficient wages nem elegendő, elégtelen fizetés
 • internalization internalizálás
 • invalidity rokkantság
 • investigate vizsgál
 • investigation nyomozás
 • job centre munkaközvetítő iroda
 • job seeker álláskereső
 • judge bíró
 • judge’s hammer bírói kalapács
 • judicial proceeding bírósági eljárás
 • judiciary bírósági eljárás
 • jury esküdtszék
 • justice minister igazságügyi miniszter
 • kidnap (ember)rablás
 • kidnapper (ember)rabló
 • kidnapping (ember)rablás
 • labour party munkáspárt
 • lawsuit perbefogás, kereset
 • lawyer jogász
 • left-wing baloldali
 • liberal democrats szabad demokraták
 • living standards életszínvonal
 • loneliness magányosság
 • low pay alacsony fizetés
 • low salary alacsony bér
 • low wages alacsony fizetés
 • mafia maffia
 • magistrate igazságügyi tisztviselő
 • male chauvinism férfiak felsőbbrendűségének az elve
 • media média
 • member of parliament (mp) országgyűlési képviselő
 • middle class középosztály
 • minister of economy gazdasági miniszter
 • movement mozgalom
 • mugger rabló, útonálló
 • mugging rablótámadás
 • murder gyilkosság
 • murderer gyilkos
 • murderess gyilkos nő
 • net nettó
 • organization szervezet
 • out of cash kifogyott a készpénzből
 • outlaw zsivány
 • outlawry jogfosztás
 • parliament országgyűlés
 • party párt
 • pay down lefizet
 • payment fizetség
 • pension nyugdíj
 • perks járulékos juttatások
 • pickpocket zsebtolvaj
 • plaintiff felperes
 • policy államvezetés, államigazgatás
 • political system politikai rendszer
 • politicians politikusok
 • poverty szegénység
 • president köztársasági elnök
 • price hikes áremelés
 • prime minister miniszterelnök
 • prosecution perbefogás
 • prostitution prostitúció
 • public prosecutor district attorney
 • punishment büntetés
 • racketeering zsarolás
 • rape nemi erőszak
 • rapist nemi erőszakot elkövető
 • reasonable pay elfogadható fizetés
 • reasonable salary elfogadható bér
 • reasonable wages elfogadható fizetés
 • red tape bürokrácia
 • redundancy létszámfölösleg, elbocsátás
 • responsible leadership felelős vezetés
 • retirement nyugdíjazás, nyugalomba vonulás
 • right-wing jobboldali
 • robber rabló
 • salary fizetés
 • scandal botrány
 • sexism szexizmus, nemi előítélet
 • shoplifter bolti, áruházi tolvaj
 • shoplifting bolti lopás, tolvajlás
 • shortage of goods áruhiány
 • slump gazdasági válság
 • smallholders kisgazdák
 • sneak spicli
 • social benefits szociális juttatások
 • social inequality társadalmi egyenlőtlenség
 • social worker családgondozó
 • socialist party szocialista párt
 • society társadalom
 • starting salary kezdő fizetés
 • stick-up revolveres rablótámadás
 • subsidy segélypénz
 • swindle csalás
 • swindler szélhámos
 • tax evasion adócsalás
 • tax increase/hike adóemelés
 • terrorist terrorista
 • the accused vádlott
 • the court bíróság
 • the day of the trial a tárgyalás napja
 • the economic situation gazdasági helyzet
 • the left baloldal
 • the police rendőrség
 • the right jobboldal
 • the wage spectrum (munka)bérskála
 • the women’s lib movement nőmozgalom
 • theft and robbery lopás és rablás
 • thief tolvaj
 • thug bandita, orgyilkos
 • to acquit felment (vádlottat)
 • to appeal fellebbez
 • to assassinate orvul meggyilkol vkit, merényletet követ el
 • to assault bántalmaz
 • to attack (meg)támad
 • to be / live below the poverty line létminimum alatt él
 • to be against the law törvényellenes
 • to be dismissed elbocsát
 • to be fired kirúg
 • to be given the sack kirúgják az állásából
 • to be laid off fölöslegessé válik, megszűnik a munkakör
 • to be made redundant fölöslegessé válik, megszűnik a munkakör
 • to be on the dole munkanélküli segélyen él
 • to be out of work munka nélkül van
 • to be sacked kirúgják az állásából
 • to be taken in becsap
 • to be underpaid alulfizetett
 • to be unemployed munkanélküli
 • to blackmail (meg)zsarol
 • to break in betör
 • to break the law megsérti a törvényt
 • to bribe sy megveszteget
 • to burgle betör
 • to charge sy with sg megvádol vkit vmivel
 • to cheat csal
 • to commit a crime bűntényt követ el
 • to commit an offence bűnt követ el
 • to con átver
 • to confess bevall
 • to convict elítél vkit
 • to counterfeit (pénzt) hamisít
 • to deceive becsap
 • to deter elrettent
 • to discriminate against sy diszkriminál, kirekeszt vkit
 • to do sy in megöl, kinyír vkit
 • to drop a case ejti a vádakat
 • to drop charges ejti a vádakat
 • to earn money pénzt keres
 • to eliminate megsemmisít
 • to embezzle sikkaszt
 • to evade tax adót csal
 • to extort sg out of sy kizsarol vkitől vmit
 • to fake hamisít
 • to find sy guilty (of) vkit bűnösnek kimond, vkit elítél
 • to forge hamisít
 • to get the sack kirúgják az állásából
 • to give evidence bizonyít
 • to hang someone felkötni valakit
 • to hijack eltérít
 • to hold up megállít és kirabol
 • to investigate kinyomoz
 • to kidnap (embert) rabol
 • to kill megöl
 • to libel rágalmaz
 • to lift elemel
 • to liquidate likvidál
 • to lose the election elveszti a választást
 • to make a living as a … vmiként keresi a kenyerét
 • to murder meggyilkol
 • to mutilate somebody megcsonkítani valakit
 • to nick elcsór
 • to pinch elcsen
 • to plead guilty beismeri bűnösségét
 • to poison megmérgez
 • to press / bring charges against sy vádat emel vki ellen
 • to prosecute vádat emel
 • to rape megerőszakol
 • to retire nyugdíjba megy
 • to rob rabol
 • to run over elgázol vkit
 • to sentence sy to a term of … … időtartamra ítél vkit
 • to sentence sy to death halára ítél vkit
 • to sentence sy to life életfogytiglanra ítél vkit
 • to shoot lő, tüzel
 • to slaughter lemészárol, tömegesen pusztít
 • to smuggle csempészik
 • to stab leszúr
 • to steal lop
 • to strangle megfojt vkit
 • to sue beperel vkit
 • to swindle sy out of sg átejt
 • to take sy to court bíróságra visz
 • to testify tanúskodik
 • to torture somebody megkínozni valakit
 • to track down lenyomoz
 • to trick sy rászed
 • to vote szavaz
 • to win the election megnyeri a választást
 • to work as a … vmiként dolgozik
 • torture kínzás
 • toward/at the lower end of the wage range a fizetési sáv alsó felében / alsó felének közelében
 • toward/at the upper end of the wage range a fizetési sáv felső felében / felső felének közelében
 • tribunal bírói szék
 • under-secretary of state államtitkár
 • unemployment munkanélküliség
 • unemployment benefit munkanélküli-segély
 • upper class felsőbb osztály, arisztokrácia
 • violence erőszak
 • violent crimes erőszakos bűntények
 • wage range bérsáv
 • wealth vagyon
 • what do you do for a living? mivel keresed a kenyered?
 • witness tanú
 • women’s rights nők jogai
 • working class munkásosztály
 • young democrats fiatal demokraták