2. Friends and relationships

Ez a tematikus angol szószedet tartalmazza az Bme angol B2 nyelvvizsga “Friends and relationships” témaköréhez tartozó legfontosabb szavakat, melyeknek megismerése, gyakorlása nagyban segíti a nyelvvizsgára való felkészülést.

 • Friendship
 • Fellow students and colleagues
 • Partners
 • a broken home felbomlott család, feldúlt családi élet
 • a broken marriage tönkrement házasság
 • a native english teacher anyanyelvi angoltanár
 • a non-native english teacher nem anyanyelvi angoltanár
 • academy of dramatic and cinematographic art színház- és filmművészeti egyetem
 • academy of fine arts képzőművészeti egyetem
 • academy of music zeneakadémia
 • accomplishment jó tulajdonság
 • acquaintance ismerős
 • adopted örökbefogadott
 • adoption örökbefogadás
 • advanced level exam felsőfokú vizsga
 • anniversary vagy wedding anniversary évforduló/házassági évforduló
 • answer válasz
 • arithmetic számtan
 • art college képzőművészeti főiskola
 • art of school rajziskola
 • art teacher rajztanár
 • art/arts history of art
 • assembly iskolai gyűlés
 • attendance jelenlévők
 • aunt nagynéni
 • baby csecsemő
 • bachelor agglegény
 • bachelor’s degree bsc fokozat
 • bad traits rossz tulajdonság
 • best man násznagy
 • biology biológia
 • biology teacher biológia tanár
 • blackboard iskolatábla
 • boarding school bentlakásos iskola
 • boyfriend barát (párkapcsolatoknál)
 • break szünet
 • bride menyasszony
 • bridegroom vőlegény
 • bridesmaid koszorúslány
 • bright gyors felfogású
 • brother fiútestvér
 • brother-in-law sógor
 • calculator számológép
 • certificate oklevél
 • chalk kréta
 • changing room öltöző
 • child (többesszáma: children) gyermek
 • class osztály
 • classroom osztályterem
 • cloakroom ruhatár
 • cohabitation együttélés
 • colleague munkatárs
 • college főiskola
 • college of finance and accountancy pénzügyi és számviteli főiskola
 • college of foreign trade külkereskedelmi főiskola
 • college of trade, tourism and catering kereskedelmi és vendéglátó-ipari főiskola
 • company társaság
 • comprehensive school általános iskola
 • computer room számítógépes terem
 • computer science informatika
 • couple pár
 • course kurzus
 • cousin unokatestvér
 • crony régi barát
 • crèche bölcsőde
 • cup and can elválaszthatatlan jóbarátok
 • curriculum tananyag
 • daughter lány
 • daughter-in-law meny
 • day-nursery bölcsőde
 • debate vita
 • degree egyetemi diploma
 • desk iskolapad
 • discipline problems fegyelmezési problémák
 • dissertation disszertáció
 • divorced elvált
 • engaged eljegyzett
 • entrance exam felvételi vizsga
 • essay vagy paper esszé
 • ex husband / wife volt férj / feleség
 • exam (a következő rövidítése: examination) vizsga
 • exam results vizsga eredmények
 • exercise book füzet
 • extroverted extrovertált
 • eötvös loránd university eötvös loránd tudományegyetem
 • faculty of arts bölcsészettudományi kar
 • faculty of law jogi kar
 • faculty of science természettudományi kar
 • fair igazságos
 • family család
 • family care center családsegítő szolgálat
 • family status/marital status családi állapot
 • fast friends jóbarátok
 • father (családon belül úgy mondják, hogy dad) apa
 • father-in-law após
 • fee-paying school magániskola
 • fiancé vőlegény
 • fiancée menyasszony
 • foreign languages idegen nyelvek
 • form master osztályfőnök
 • form mistress osztályfőnöknő
 • form teacher osztályfőnök
 • free school szabad iskola
 • friend barát
 • friendly barátságos
 • friendship barátság
 • future husband / wife jövendőbeli férj / feleség
 • gcse a-levels =
 • geography földrajz
 • get to know somebody ismerkedik
 • gifted tehetséges
 • girlfriend barátnő (párkapcsolatoknál)
 • goddaughter keresztlány
 • godfather keresztapa
 • godmother keresztanya
 • godson keresztfiú
 • grade osztályzat
 • graduate diplomás
 • grandchild (többesszáma: grandchildren) unoka
 • granddaughter lány unoka
 • grandfather (családon belül úgy mondják, hogy granddad vagy grandpa) nagypapa (nagypapi)
 • grandmother (családon belül úgy mondják, hogy granny vagy grandma) nagymama (nagyi, nagymami)
 • grandparents nagyszülők
 • grandson fiú unoka
 • gym (a következő rövidítése: gymnasium) tornaterem
 • half term félévi iskolai szünet
 • half-brother fiú féltestvér
 • half-sister lány féltestvér
 • hall of residence kollégium
 • hard-working szorgalmas
 • head boy a diákokat kéviselő vezető fiú
 • head girl a diákokat képviselő vezető lány
 • head teacher igazgató
 • headmaster igazgató
 • headmistress igazgatónő
 • high school középiskola vagy gimnázium
 • higher education felsőoktatás
 • history történelem
 • history teacher történelem tanár
 • homework házifeladat
 • honey weeks mézes hetek
 • honeymoon nászút
 • hopeless reménytelen
 • husband / wife to be jövendőbeli férj / feleség
 • husband férj
 • in contact kapcsolatot ápol
 • infant gyermek / csecsemő
 • instructor oktató
 • intermediate level exam középfokú vizsga
 • introverted introvertált
 • joy father örömapa
 • joy mother örömanya
 • just igazságos
 • kindergarten óvoda
 • laboratory (gyakran úgy rövidítik, hogy lab) laboratórium
 • language lab (a következő rövidítése: language laboratory) nyelvi labor
 • language school nyelviskola
 • lazy lusta
 • lecture előadás
 • lecture hall előadóterem
 • lecturer előadó
 • lenient elnéző
 • lesson tanóra
 • library könyvtár
 • likeable szimpatikus
 • locker öltözőszekrény
 • love szerelem
 • lower sixth forms brit iskolarendszerben alsó tagozat
 • ma bölcsészdoktorátus
 • mark osztályzat
 • marker pen vagy marker filctoll
 • marriage házasság
 • married (to sy) házas
 • married házas
 • master of ceremonies ceremóniamester
 • master’s degree mesterfokozat
 • masters student mester hallgató
 • mate/pal/buddy haver
 • maths/mathematics/math science/physics/chemistry
 • medical school orvosi iskola
 • medical school/university of medicine orvosi egyetem
 • mistake vagy error hiba
 • mother (családon belül úgy mondják, hogy mum) anya
 • mother-in-law anyós
 • msc a természettudományok magisztere
 • nephew unokaöcs
 • niece unokahúg
 • nursery school óvoda
 • one-parent family csonka család
 • one-to-one teaching egyénenkénti magánoktatás
 • only child egyetlen gyermek
 • oral exam szóbeli vizsga
 • parent szülő
 • partner partner
 • pe testnevelés
 • pen toll
 • pencil ceruza
 • phd bölcsészdoktor
 • phd student doktorandusz
 • philosophy filozófia
 • playground játszótér
 • playing field sportpálya
 • post-graduate vagy post-graduate student posztgraduális hallgató
 • postgraduate (course) másoddiplomás képzés
 • prefect prefektus
 • primary school általános iskola
 • privacy magánélet
 • private school magániskola
 • private school vagy independent school privát iskola
 • professor professzor
 • projector kivetítő
 • pupil tanuló
 • qualification végzettség
 • question kérdés
 • quick on the uptake gyors felfogású
 • rapport szoros kapcsolat
 • reading olvasás
 • register nyilvántartás
 • relation vagy relative rokon
 • relationship kapcsolat
 • relative rokon
 • research kutatás
 • researcher kutató
 • right vagy correct
 • school iskola
 • school dinners menza
 • school governor vagy governor iskolai igazgató
 • school holidays iskolai szünet
 • school meals iskolai étkeztetés
 • school of veterinary sciences állatorvos-tudományi egyetem
 • secondary school középiskola
 • semester félév, szemeszter
 • seminar szeminárium
 • separated külön él
 • singing/music re =
 • single egyedülálló
 • single mother egyedülálló anyuka
 • single parent egyedülálló apuka
 • sister lánytestvér
 • sister-in-law sógornő
 • sixth form brit középiskola legfelső osztálya
 • sixth former legfelső osztályos, végzős (brit középiskolában)
 • sixth-form college a középiskola szabadon választható utolsó általában két éve
 • social worker családgondozó
 • son fiú
 • son-in-law
 • soulmate lelkitárs
 • spelling betűzés
 • sports hall sportcsarnok
 • spouse hitves
 • staff tanári kar
 • state school állami iskola
 • stepbrother mostoha fiútestvér
 • stepdaughter mostoha lány
 • stepfather mostoha apa
 • stepmother mostoha anya
 • stepsister mostoha lánytestvér
 • stepson mostoha fiú
 • strict szigorú
 • student diák
 • student loan diák kölcsön
 • student union hallgatói önkormányzat
 • subject tantárgy
 • superstition babona
 • talented tehetséges
 • teacher szaktanár
 • teacher training college tanárképző főiskola
 • technical college műszaki főiskola
 • technical university/college of technology műszaki egyetem
 • term félév
 • test teszt
 • textbook tankönyv
 • thesis szakdolgozat
 • to adopt örökbefogadni
 • to apply for admission to … jelentkezik vhová
 • to attend a school iskolába jár
 • to be a first year student elsőéves hallgató
 • to be absent hiányzik
 • to be admitted to … felveszik vhová
 • to be born megszületni
 • to be in one’s first year elsőéves hallgató
 • to be rejected elutasítják, nem veszik fel vhová
 • to coach sy (in a subject/for an exam) felkészít vkit (egy tantárgyból/egy vizsgára)
 • to cohabit with sy együtt él vkivel (élettársként)
 • to cram magol
 • to die meghalni
 • to divorce sy elválik vkitől
 • to do a course tanfolyamot végez
 • to enrol in a course be iratkozik egy tanfolyamra
 • to fail an exam megbukni a vizsgán
 • to fail sy megbuktat vkit
 • to get a grant ösztöndíjat kap
 • to get a place at … felveszik
 • to get a scholarship ösztöndíjat kap
 • to get divorced elválik
 • to get engaged eljegyez
 • to get married megházasodni
 • to give a test in a subject dolgozatot írat egy tantárgyból
 • to go on to college főiskolára megy továbbtanulni
 • to go on to university egyetemre megy továbbtanulni
 • to go out with sy együtt jár vkivel
 • to go to evening classes esti tagozatra jár
 • to go to private lessons magánórákra jár
 • to go to school iskolába jár
 • to graduate from university diplomázik az egyetemen
 • to have a gift for … tehetsége van vmihez
 • to learn megtanulni
 • to leave school befejezi az iskolát
 • to live with sy együtt él vkivel (élettársként)
 • to make sy interested in … felkelti az érdeklődését vkinek vmi iránt
 • to marry sy elvesz vkit feleségül, hozzámegy vkihez
 • to pass an exam átmegy a vizsgán
 • to pass sy átenged vkit (pl. vizsgán)
 • to play truant iskolát kerül
 • to prepare for an exam felkészül a vizsgára
 • to qualify as a (doctor) (orvosi) képesítést szerez
 • to read olvasni
 • to revise ismételni
 • to scrape through an exam átcsúszik a vizsgán
 • to separate from sy különválik vkitől
 • to sit an exam vizsgázni
 • to sit for an exam vizsgázik
 • to skip a lesson lóg az óráról
 • to spell betűzni
 • to split up szakít
 • to start school elkezdi az iskolát
 • to study tanulni
 • to swot magol
 • to take a course tanfolyamot végez
 • to take a degree in (medicine) diplomát szerez (orvostudományból)
 • to take an exam vizsgázik
 • to take one’s final exams érettségizik
 • to take one’s school leaving exams érettségizik
 • to teach tanítani
 • to write írni
 • trade school szakiskola, technikum
 • training college for kindergarten teachers óvónőképző főiskola
 • tuition (fee) tandíj
 • tuition fees tandíj
 • twin iker
 • uncle nagybácsi
 • undergraduate egyetemi hallgató
 • unfair igazságtalan
 • university egyetem
 • university campus egyetemi campus
 • university of agronomics/ university of agriculture agrártudományi egyetem
 • university of economics közgazdaságtudományi egyetem
 • university of forestry erdészeti egyetem
 • university of horticulture kertészeti egyetem
 • unmarried nőtlen, hajadon
 • unsympathetic unszimpatikus
 • upper sixth forms brit iskolarendszerben felső tagozat
 • vocational college szakiskola
 • vocational school szakiskola
 • weak gyenge
 • wedding esküvő
 • wedding cake esküvői torta
 • wedding day esküvő napja
 • wedding dress menyasszonyi ruha
 • wedding ring karikagyűrű
 • whiteboard fehértábla
 • widow özvegy asszony
 • widower özvegy úr
 • wife feleség
 • working relationship munkakapcsolat
 • writing írás
 • written exam írásbeli vizsga
 • wrong hibás