14. Work and society

Ez a tematikus angol szószedet tartalmazza az Bme angol B2 nyelvvizsga “Work and society” témaköréhez tartozó legfontosabb szavakat, melyeknek megismerése, gyakorlása nagyban segíti a nyelvvizsgára való felkészülést.

 • Job prestige
 • Unemployment, benefits
 • Telework
 • Graduates entering the labour market
 • (old age) pensioner nyugdíjas
 • (pay) rise fizetésemelés
 • (personnel) department (munkaügyi) osztály
 • a badly-paid job rosszul fizető állás
 • a well-paid job jól fizető állás
 • annual holiday éves szabadság
 • basic earnings alapkereset
 • blue-collar worker fizikai munkás
 • bonus jutalom
 • boss főnök
 • capital tőke
 • career (élet)pálya, hivatás, karrier
 • contribution járulék
 • deduction levonás
 • demote lefokoz
 • dole money munkanélküli-segély
 • employee alkalmazott
 • entrepreneur vállalkozó (saját tőkéjét kockáztató üzleti vállalkozó)
 • factory gyár
 • factory hand segédmunkás
 • fire elbocsát/kirúg
 • flexible working hours rugalmas munkaidő
 • fringe benefits járulékos juttatások (nagyobb pénzbeni juttatás)
 • full-time job teljes munkaidő
 • funds (alap)tőke, anyagi eszközök
 • gross bruttó
 • he/she is applied alkalmazva van
 • high pay magas fizetés
 • high salary magas bér
 • high wages magas fizetés
 • holiday szabadság
 • how much is your salary? mennyi a fizetésed?
 • income jövedelem, bevétel
 • inopportune alkalmatlan
 • insufficient pay nem elegendő, elégtelen fizetés
 • insufficient salary nem elegendő, elégtelen bér
 • insufficient wages nem elegendő, elégtelen fizetés
 • irregular working hours szabálytalan munkaidő
 • job munka
 • job centre munkaközvetítő iroda
 • job description munkaköri leírás
 • job satisfaction munkával való elégedettség
 • job seeker álláskereső
 • low pay alacsony fizetés
 • low salary alacsony bér
 • low wages alacsony fizetés
 • management igazgatás, igazgatóság
 • manager igazgató
 • manual work/job fizikai munka
 • menial work alantas munka
 • net nettó
 • occupation foglalkozás
 • out of cash kifogyott a készpénzből
 • part-time job részmunkaidő
 • payment fizetség
 • pension nyugdíj
 • perks járulékos juttatások
 • post állás, elhelyezkedés
 • private sector magánszektor
 • profession hivatás
 • professional people diplomás, értelmiségi
 • promotion előléptetés
 • qualifications képzettség, végzettség
 • reasonable pay elfogadható fizetés
 • reasonable salary elfogadható bér
 • reasonable wages elfogadható fizetés
 • redundancy létszámfölösleg, elbocsátás
 • regular working hours szabályos munkaidő
 • retirement nyugdíjazás, nyugalomba vonulás
 • salary fizetés
 • skilled worker szakképzett dolgozó
 • starting salary kezdő fizetés
 • subsidy segélypénz
 • sum total végösszeg
 • tax adó
 • to be a freelance … szabadúszó
 • to be dismissed elbocsát
 • to be fired kirúg
 • to be given the sack kirúgják az állásából
 • to be laid off fölöslegessé válik, megszűnik a munkakör
 • to be made redundant fölöslegessé válik, megszűnik a munkakör
 • to be on day nappali műszakban van
 • to be on holiday szabadságon van
 • to be on night-shift éjszakai műszakban van
 • to be on the dole munkanélküli segélyen él
 • to be out of work munka nélkül van
 • to be promoted előléptetik
 • to be sacked kirúgják az állásából
 • to be selfemployed maszek, magánvállalkozó
 • to be underpaid alulfizetett
 • to be unemployed munkanélküli
 • to do office work irodai munkát végezni
 • to do overtime túlórázik
 • to do physical work fizikai munkát végezni
 • to earn money pénzt keres
 • to get a promotion előléptetik
 • to get the sack kirúgják az állásából
 • to have a day off szabadnapja van
 • to make a living as a … vmiként keresi a kenyerét
 • to retire nyugdíjba megy
 • to run one’s own business saját üzletet vezet, vállalkozik
 • to set up a business enterprise üzleti vállalkozást beindítani
 • to start one’s own business üzleti vállalkozást beindítani
 • to work as a … vmiként dolgozik
 • to work flexitime rugalmas munkaidőben dolgozik
 • to work for a company cégnél dolgozik
 • to work in a factory gyárban dolgozni
 • toward/at the lower end of the wage range a fizetési sáv alsó felében / alsó felének közelében
 • toward/at the upper end of the wage range a fizetési sáv felső felében / felső felének közelében
 • trade szakma
 • unemployment munkanélküliség
 • unemployment benefit munkanélküli-segély
 • unskilled worker szakképzetlen dolgozó
 • vocation hivatás
 • wage bérezés
 • wage range bérsáv
 • walk(s) of life életpálya, hivatás
 • what do you do for a living? mivel keresed a kenyered?
 • white-collar worker szellemi munkás
 • work munka
 • workplace munkahely