92. Oktatás – felsőoktatás

Ez a tematikus angol szószedet tartalmazza a “Oktatás – felsőoktatás” témakörhöz tartozó legfontosabb szavakat. A témákat és az azokhoz tartozó szavakat úgy válogattuk össze, hogy kapcsolódjanak a közép és emelt szintű angol érettségi, valamint a középfokú angol nyelvvizsgák témaköreihez, így a szavak tanulása és gyakorlásuk nagyban segítik a nyelvtanulást és a vizsgákra való felkészülést is.

 • academy of dramatic and cinematographic art színház- és filmművészeti egyetem
 • academy of fine arts képzőművészeti egyetem
 • academy of music zeneakadémia
 • advanced level exam felsőfokú vizsga
 • answer válasz
 • arithmetic számtan
 • art college képzőművészeti főiskola
 • art/arts history of art
 • assembly iskolai gyűlés
 • attendance jelenlévők
 • bachelor’s degree bsc fokozat
 • biology biológia
 • blackboard iskolatábla
 • boarding school bentlakásos iskola
 • break szünet
 • calculator számológép
 • certificate oklevél
 • chalk kréta
 • changing room öltöző
 • class osztály
 • classroom osztályterem
 • cloakroom ruhatár
 • college of finance and accountancy pénzügyi és számviteli főiskola
 • college of foreign trade külkereskedelmi főiskola
 • college of trade, tourism and catering kereskedelmi és vendéglátó-ipari főiskola
 • computer room számítógépes terem
 • computer science informatika
 • course kurzus
 • curriculum tananyag
 • debate vita
 • degree egyetemi diploma
 • desk iskolapad
 • dissertation disszertáció
 • entrance exam felvételi vizsga
 • essay vagy paper esszé
 • exam (a következő rövidítése: examination) vizsga
 • exam results vizsga eredmények
 • exercise book füzet
 • eötvös loránd university eötvös loránd tudományegyetem
 • faculty of arts bölcsészettudományi kar
 • faculty of law jogi kar
 • faculty of science természettudományi kar
 • foreign languages idegen nyelvek
 • gcse a-levels =
 • geography földrajz
 • grade osztályzat
 • graduate egyetemet végzett
 • gym (a következő rövidítése: gymnasium) tornaterem
 • half term félévi iskolai szünet
 • hall of residence kollégium
 • head boy a diákokat kéviselő vezető fiú
 • head girl a diákokat képviselő vezető lány
 • head teacher igazgató
 • headmaster igazgató
 • headmistress igazgatónő
 • higher education felsőoktatás
 • history történelem
 • homework házifeladat
 • intermediate level exam középfokú vizsga
 • laboratory (gyakran úgy rövidítik, hogy lab) laboratórium
 • language lab (a következő rövidítése: language laboratory) nyelvi labor
 • lecture előadás
 • lecture hall előadóterem
 • lecturer előadó
 • lesson tanóra
 • library könyvtár
 • locker öltözőszekrény
 • ma bölcsészdoktorátus
 • mark osztályzat
 • marker pen vagy marker filctoll
 • master’s degree mesterfokozat
 • masters student mester hallgató
 • maths/mathematics/math science/physics/chemistry
 • medical school/university of medicine orvosi egyetem
 • mistake vagy error hiba
 • msc a természettudományok magisztere
 • nursery school óvoda
 • oral exam szóbeli vizsga
 • pe testnevelés
 • pen toll
 • pencil ceruza
 • phd bölcsészdoktor
 • phd student doktorandusz
 • philosophy filozófia
 • playground játszótér
 • playing field sportpálya
 • post-graduate vagy post-graduate student posztgraduális hallgató
 • postgraduate (course) másoddiplomás képzés
 • prefect prefektus
 • primary school általános iskola
 • private school vagy independent school privát iskola
 • professor professzor
 • projector kivetítő
 • pupil tanuló
 • qualification végzettség
 • question kérdés
 • reading olvasás
 • register nyilvántartás
 • research kutatás
 • researcher kutató
 • right vagy correct
 • school iskola
 • school dinners menza
 • school governor vagy governor iskolai igazgató
 • school holidays iskolai szünet
 • school meals iskolai étkeztetés
 • school of veterinary sciences állatorvos-tudományi egyetem
 • secondary school középiskola
 • semester félév, szemeszter
 • seminar szeminárium
 • singing/music re =
 • sixth-form college a középiskola szabadon választható utolsó általában két éve
 • spelling betűzés
 • sports hall sportcsarnok
 • state school állami iskola
 • student diák
 • student loan diák kölcsön
 • student union hallgatói önkormányzat
 • subject tantárgy
 • teacher tanár
 • teacher training college tanárképző főiskola
 • technical college műszaki főiskola
 • technical university/college of technology műszaki egyetem
 • term félév
 • test teszt
 • textbook tankönyv
 • thesis szakdolgozat
 • to apply for admission to … jelentkezik vhová
 • to be admitted to … felveszik vhová
 • to be rejected elutasítják, nem veszik fel vhová
 • to cram magol
 • to fail an exam megbukni a vizsgán
 • to get a grant ösztöndíjat kap
 • to get a place at … felveszik
 • to get a scholarship ösztöndíjat kap
 • to go on to college főiskolára megy továbbtanulni
 • to go on to university egyetemre megy továbbtanulni
 • to graduate from university diplomázik az egyetemen
 • to learn megtanulni
 • to pass an exam átmegy a vizsgán
 • to prepare for an exam felkészül a vizsgára
 • to qualify as a (doctor) (orvosi) képesítést szerez
 • to read olvasni
 • to revise ismételni
 • to scrape through an exam átcsúszik a vizsgán
 • to sit an exam vizsgázni
 • to sit for an exam vizsgázik
 • to spell betűzni
 • to study tanulni
 • to swot magol
 • to take a degree in (medicine) diplomát szerez (orvostudományból)
 • to take an exam vizsgázik
 • to take one’s final exams érettségizik
 • to take one’s school leaving exams érettségizik
 • to teach tanítani
 • to write írni
 • training college for kindergarten teachers óvónőképző főiskola
 • tuition fees tandíj
 • undergraduate egyetemi hallgató
 • university egyetem
 • university campus egyetemi campus
 • university of agronomics/ university of agriculture agrártudományi egyetem
 • university of economics közgazdaságtudományi egyetem
 • university of forestry erdészeti egyetem
 • university of horticulture kertészeti egyetem
 • vocational college szakiskola
 • whiteboard fehértábla
 • writing írás
 • written exam írásbeli vizsga
 • wrong hibás