A német névmási határozószó (das Pronominaladverb)

Az elöljárószós főneveket, ha személyt jelölnek, elöljárószós névmásokkal helyettesítjük; ha nem személyt jelölnek, akkor pedig névmási határozószókkal.

An wen denkst du? (Kire gondolsz?) / Woran denkst du? (Mire gondolsz?)

A névmási határozószóknak két csoportja van:

  • mutató névmási határozószók (elöljárószó + das/dies → da(r)/hier + elöljárószó)
  • kérdő és vonatkozó névmási határozószók (elöljárószó + was → wo(r) + elöljárószó)

Névmási határozószók listája

 
elöljárószómutatókérdővonatkozó
névmási határozószó
németüljelentésenémetüljelentésenémetüljelentése
andaran, hieranerre, arra,
ezen, azon
woran?mire? min?woranamire, amin
aufdarauf, hierauferre, arra,
ezen, azon
worauf?mire? min?woraufamire, amin
ausdaraus, hinausebből, abbólworaus?miből?worausamiből
beidabei, hierbeiemellett, amellett,
ennél, annál
wobei?mi mellett? minél?wobeiaminél
durchdadurch, hierdurchezáltal, azáltalwodurch?mi által?wodurchami által, amivel
fürdafür, hierfürezért, azértwofür?miért?wofüramiért
gegendagegenez ellen, az ellenwogegen?mi ellen?wogegenami ellen
hinterdahinteremögött, amögött,
emögé, amögé
wohinter?mi mögött?
mi mögé?
wohinterami mögött,
ami mögé
indarin, darein, hierinebben, abban,
ebbe, abba
worin?miben? mibe?worinamiben, amibe
mitdamit, hiermitezzel, azzalwomit?mivel?womitamivel
nachdanach, hiernachezután, azutánwonach?mi után?wonachami után
nebendaneben, hiernebenemellett, amellett,
emellé, amellé
woneben?mi mellett?
mi mellé?
wonebenami mellett,
ami mellé
umdarumezért, azértworum?miért?worumamiért
unterdarunter, hierunterez alatt, az alatt,
ez alá, az alá
worunter?mi alatt? mi alá?worunterami alatt, ami alá
überdarüber, hierüberefölött, afölött,
efölé, afölé
erről, arról
worüber?mi fölött?
mi fölé?
miről?
worüberami fölött,
ami fölé,
amiről
vondavon, hiervonettől, attólwovon?mitől?wovonamitől
vordavor, hiervorez elé, az elé,
ez előtt, az előtt
wovor?mi elé? mi előtt?wovorami elé, ami előtt
zudazu, hierzuehhez, ahhozwozu?mihez?wozuamihez
zwischendazwischene közé, a közé,
eközött, aközött
wozwischen?mi közé?
mi között?
wozwischenami közé,
ami között

Személyes névmások birtokos esetéből és a –wegen, –willen, –teils, –seits, –gleichen, –halben utótagokból összetett névmási határozószók:

névmási határozószójelentése
meinetwegenmiattam
um meinetwillenkedvemért
meinesteilsrészemről
meinerseitsrészemről
meinesgleichenhozzám hasonló
meinethalbenénfelőlem

A fenti tananyag segít megérteni a német szófajtant és a szófajok helyes használatát a német nyelvben. Tartalmazza a legfontosabb nyelvtani és használati szabályokat a csoportosításukkal kapcsolatban, ezzel segítve a felkészülést mind az érettségi vizsgára, mind pedig a középfokú és egyéb szintű német nyelvvizsgára.

[Forrásként felhasznált tartalom: A magyar wikipedia – https://hu.wikipedia.org/wiki/Német_nyelvtan]