A német mondatfajták – összetett, alárendelt és mellérendelt mondatok

Ez a tananyag számbaveszi a német nyelvben előforduló mondatfajtákat, bemutatva a rájuk vonatkozó főbb nyelvtani szabályokat, csoportosításukat és használatukat.

A német mondat szórendjének szempontjából meghatározó fontosságú a mondat fajtája.

A kijelentő mondat hanglejtése ereszkedő. Főmondatban vagy egyszerű mondatban jellemző, hogy a ragozott ige a második helyen áll. Ha az állítmány több szavas, akkor a többi része a mondat végére kerül. Az alany állhat az első, vagy a harmadik helyen. Hátrább csak akkor kerülhet, ha az első helyet elfoglalja egy határozó, az igét pedig hangsúlytalan névmások követik, az alanyt pedig főnév fejezi ki. A többi mondatrész szórendje viszonylag szabad.

A kiegészítendő kérdések kérdőszóval kezdődnek, amit a ragozott ige követ. Ha a kérdés nem az alanyra kérdez, akkor a ragozott ige után helyezkedik el. Hanglejtésük emelkedő-eső.

 • Az eldöntendő kérdés a ragozott igével kezdődik, és az állítmány többi része a kérdés végére marad. Hanglejtése a mondat végén erősen emelkedő.
 • A felkiáltó mondat hanglejtése élénkebb. Szórendje lehet egyenes, fordított, de mellékmondati is. Mint érzelemmel telített mondatfajtában, a kiemelés a mondat elejére teszi a lényegi részt, így akár az állítmány ragozatlan részével is kezdődhet.
 • A felszólító mondat hanglejtése ereszkedő, mondathangsúlya erős. A német nyelvben többféle eszköz áll rendelkezésre a felszólítás kifejezésére, mivel a felszólító módnak csak második személyű tegező alakjai vannak. Gyengébb felszólítás kifejezhető kötőmóddal (Konjunktiv Präsens), erősebb a főnévi igenévvel vagy befejezett melléknévi igenévvel, esetleg kijelentő móddal (Präsens vagy Futur I).

A felszólítás tompítható a sollen és a wollen segédigékkel. Egyes szám első személyben csak a soll alak, illetve többes szám első személyében a lassen + Inf jelezheti a felszólítást. A kérés nagyon udvarias, ha a würde + Inf fejezi ki. A kérés formailag kérdés is lehet (Konjunktiv Präteritum), és kombinálható a módbeli segédigés módszerrel.

Az óhajtó mondat mindhárom szórendi típusban előfordul. Az óhajtást kifejezheti Konjunktiv Präsens, Konjunktiv Präteritum, Konjunktiv Plusquamperfekt, vagy würde + Inf, vagy módbeli segédigék. A meglepődés kifejezhető formailag eldöntendő kérdéssel is. Ennek szórendje megegyezik a kijelentő mondatéval, hanglejtése emelkedő.

Összetett mondatok

Mellérendelő összetétel

A mellérendelő összetétel kötőszavai általában nem változtatnak a tagmondatok sorrendjén, de némelyik mondatrésznek számít, így utána rögtön a ragozott ige következik.

A leggyakoribb mellérendelő kötőszavak:

 • Kapcsolatos: und, denn, weder … noch …, einerseits-andererseits (mondatrész); erstens, zweitens, … ; teils-teils;
 • Ellentétes: allein, aber, doch, dagegen (mondatrész), dennoch (monatrész), sonst (mondatrész), trotzdem (mondatrész), zwar (mondatrész)
 • Választó: oder, entweder … oder …
 • Magyarázó: denn, nähmlich
 • Következtető: also (mondatrész), darum (mondatrész), deshalb (mondatrész), ferner (mondatrész)

A kapcsolatos és az ellentétes mondatok kötőszó nélkül is állhatnak.

Alárendelő összetétel

Az alárendelő összetett mondatban a fő- és a mellékmondat szórendje eltér. A mellékmondat a főmondat egy mondatrésze, ezért, ha a mellékmondat kerül előre, akkor a főmondat a ragozott igével kezdődik. Ha beékelődik, vagy a főmondat után következik, akkor a főmondat szórendje változatlan marad. A mellékmondat szórendje mellékmondati, különbözik a főmondatétól.

Bármelyik mondatrész kifejezhető mellékmondattal. A mellékmondatok közül speciális jelentése van a vonatkozói és a feltételes mellékmondatoknak.

 • Vonatkozói mellékmondat: vonatkozó névmások, leggyakrabban der, die vagy das; wer, was; welcher, welche, welches
 • A birtokos esetű vonatkozó névmás után álló birtoknak nem lehet névelője.
 • Feltételes mellékmondat: wenn, falls
 • Ha reális, akkor kijelentő, ha elképzelt, akkor kötőmódban van mindkét állítmány.
 • Állítmányi mellékmondat: a sein, werden, bleiben állítmánykiegészítője. Formailag lehet vonatkozói mellékmondat. Ha nem az, akkor kötőszóval kezdődik.
 • Alanyi mellékmondat: ha a főmondat után következik, akkor annak első helyét egy helyfoglaló es tölti be. Ha a főmondat előtt áll, akkor nincs szükség helyfoglalóra.
 • Objekt mellékmondat: az állítmány egyik vonzatát fejezi ki. Leggyakoribb kötőszavai daß, ob, kérdő névmások és névmási határozószavak.
 • Jelzői mellékmondat: formailag lehet vonatkozói mondat. Városok és országok esetén az in + vonatkozó névmást a wo helyettesíti. Ha nem vonatkozói, akkor kötőszót tartalmaz.
 • Szabad határozói mellékmondatok
  • helyhatározói mellékmondat: woher, wo, wohin
   A főmondatban rendszerint van a kötőszóra utaló utalószó.
  • időhatározói mellékmondat:
   Egyidejű: als, wenn; während; solange, bis; seit, seitdem; sooft
   als, wenn; a főmondat múlt idejű, a mellékmondat Präteritumban van
  • Előidejű: nachdem, als, wenn, sobald, seit, seitdem
   Időegyeztetés: ha a főmondat Präsens vagy jövő idejű, akkor a mellékmondat Perfekt. Ha a főmondat múlt idejű, akkor a mellékmondat Plusquamperfekt.
  • Utóidejű: bis, bevor, ehe
 • módhatározói mellékmondat: sokféle kötőszó. Az ide tartozó hasonlító mellékmondat leggyakoribb kötőszavai: wie, als; je…, desto…; je… umso; als ob; als wenn
  Az als ob és az als ob után a mellémondat Konjunktivban van.
 • okhatározói mellékmondat: weil, da
 • célhatározói mellékmondat: damit

Függő beszéd: ha a mellékmondat Indikativ, akkor a beszélő azonosul a nem szó szerint idézett véleménnyel. A Konjunktiv I tárgyilagosságot fejez ki. A Konjunktiv II kifejezhet egyet nem értést vagy távolságtartást, de pótolhatja a Konjunktiv I-nek azokat az alakjait, amelyek egybeesnek az Indikativval. A Konjunktiv I-et leginkább a média használja. A felszólítást a sollen és a mögen Konjunktivjával és a főige Indikativjával fejezük ki. Az eldöntendő kérdések kötőszava ob, a kiegészítendő kérdések megtartják kérdőszavukat, és az szolgál kötőszóként. Az idézett kijelentő és felszólító mondatok állhatnak kötőszó nélkül, vagy daß kötőszóval.

A fenti tananyag segít megismerni a német nyelvben előforduló mondatfajtákat. Tartalmazza azok csoportosítását és a legfontosabb rájuk vonatkozó nyelvtani, használati szabályokat, ezzel segítve a felkészülést mind az érettségi vizsgára, mind pedig a középfokú és egyéb szintű német nyelvvizsgára.

[Forrásként felhasznált tartalom: A magyar wikipedia – https://hu.wikipedia.org/wiki/Német_nyelvtan]