A német melléknévi igenév (Partizip)

Ez a tananyag a igeneveken belül a melléknévi igenevekkel foglalkozik a főnévi igenevekre vonatkozó szabályokat egy másik tananyagban fejtjük ki részletesen.

Igenevek a német nyelvben:

  • főnévi igenév (Infinitiv)
  • melléknévi igenév (Partizip)

Határozói igenév nincs.

Az igenevek igei természetüket megtartva vonzatokat és szabad határozókat vehetnek maguk mellé.

Melléknévi igenév

Lehet folyamatos (Präsens) vagy befejezett (Präteritum). A magyar beálló melléknévi igenévnek a zu + Partizip Präsens szerkezet felel meg, de ezt nem tekintik külön beálló melléknévi igenévnek. A Partizip Präsens cselekvő, a Partizip Perfekt szenvedő értelmű. A zu szócska beálló melléknévi igenevet hoz létre.

Folyamatos melléknévi igenév

Képzése: igető + -end

Használata: megfelel a magyar folyamatos melléknévi igenévnek; a zu szócskával ellátva a magyar beálló melléknévi igenévnek. A mondatban lehet jelző vagy határozó.

Befejezett melléknévi igenév

Képzése: A gyenge igék igetöve elé ge-, igetöve után -en vagy -t végződés az ige perfekt múltidejétől függően . Az erős igék befejezett melléknévi igeneve a harmadik szótári alakjukból olvasható ki az ist/hat elhagyásával. Igekötős igék esetén a ge- az igekötő és az ige közé kerül, ha az igekötő elváló (pl. aufstehen – aufgestanden). A nem elváló igekötővel ellátott igék nem kapnak ge- képzőt (pl. verstehen – verstanden).

Használata: Megfelel a magyar befejezett melléknévi igenévnek. A mondatban lehet jelző vagy határozó. Igealakok képzésére, az összetett múlt idők és a szenvedő igeragozásokhoz is használják.

Igeneves szerkezetekben a melléknévi igenevek határozói mellékmondatokat rövidítenek. Az efféle rövidítések nem fejezik ki a cselekvő személyét, ezért csak a főmondat alanyára vonatkozhatnak. A folyamatos melléknévi igenév egyidejűséget, a befejezett előidejűséget fejez ki. Tárgyas igékkel a befejezett melléknévi igenévnek szenvedő értelme van.

A fenti tananyag segít megérteni a német szófajtant és a szófajok helyes használatát a német nyelvben. Tartalmazza a legfontosabb nyelvtani és használati szabályokat a csoportosításukkal kapcsolatban, ezzel segítve a felkészülést mind az érettségi vizsgára, mind pedig a középfokú és egyéb szintű német nyelvvizsgára.

[Forrásként felhasznált tartalom: A magyar wikipedia – https://hu.wikipedia.org/wiki/Német_nyelvtan]