A német kötőszavak (die Konjunktion)

Ez a tananyag csoportosítja és bemutatja a német kötőszavakat a különböző szórendekben.

Nem vonzanak szórendet

(Magyar anyanyelvűeknek könnyen megjegyezhetőek ezek a kötőszavak, ha a kezdőbetűit összeolvassuk: USODA→uszoda)

 • Und : és
 • Sondern : hanem
 • Oder : vagy
 • Denn; Da : mert
 • Aber : de
 • Allein : csak, csupán

Fordított szórend

 • trotzdem : ellenére, ennek ellenére
 • sonst : különben, egyébként, másképp
 • deshalb : ezért
 • dann : azután
 • darum : ezért
 • deswegen : emiatt
 • inzwischen : eközben
 • dennoch : mégis
 • zwar : ugyan

Egyenes szórend is, fordított szórend is

 • doch : azonban, hiszen, mégis
 • jedoch : mégis
 • nur : csak

Mellékmondati (KATI) szórend

 • weil : mert
 • dass : hogy
 • so dass : úgyhogy
 • wenn : amikor, ha
 • ob : hogy … -e, vajon …-e
 • obwohl : habár
 • da : mivel
 • falls : abban az esetben, ha
 • és a kérdőszavak (was, wie, wo stb.) mellékmondat bevezetőjeként

A fenti tananyag bemutatja és csoportosítja a különböző szórendekben használt kötőszavakat a német nyelvben. Tartalmazza a legfontosabb nyelvtani és használati szabályokat ezzel segítve a felkészülést mind az érettségi vizsgára, mind pedig a középfokú és egyéb szintű német nyelvvizsgára.

[Forrásként felhasznált tartalom: A magyar wikipedia – https://hu.wikipedia.org/wiki/Német_nyelvtan]