A német határozatlan névmás (das Indefinitpronomen)

man

man az általános alany kifejezésére szolgál. Az állítmány mellette mindig egyes szám harmadik személyben áll. Magyarra többes szám 1. vagy 3. személyű állítmánnyal, személytelen szerkezettel vagy az ember(ek) szóval fordítjuk.

Hier bekommt man alles. (1. Itt mindent megkapunk. 2. Itt mindent megkapnak. 3. Itt mindent lehet kapni. 4. Itt mindent megkap az ember.)

man határozatlan névmásnak csak alanyesete van. Tárgyesetét és részes esetét az einer határozatlan névmás megfelelő alakjaival fejezzük ki.

Es freut einen(Az ember örül.)

A jedermann ragozása
alanyesetjedermann
tárgyesetjedermann
részes esetjedermann
birtokos esetjedermanns

jedermann

Jelentése: mindenki, minden ember. Csak egyes száma van.

Man kann nicht jedermann gefallen. (Nem tetszhetünk mindenkinek.)

A névmás birtokos esetben –s ragot vesz fel, és a birtokot jelölő főnév előtt áll.

Früh aufstehen ist nicht jedermanns Sache. (Nem mindenkinek van ínyére korán felkelni.)

esetjemandniemand
alanyesetjemandniemand
tárgyesetjemand(en)niemand(en)
részes esetjemand(em)niemand(em)
birtokos esetjemandsniemands

jemand, niemand

A két névmás egymás ellentéte. A jemand jelentése valaki, a niemand jelentése senki. Mindkét névmásnak csak egyes száma van.

– Siehst du hier jemanden(Látsz itt valakit?)
– Nein, ich sehe hier niemanden(Nem, itt senkit sem látok.)

Birtokos esetben a névmások a birtokot jelölő főnév előtt állnak. Gyakran használunk von+részes esetet is.

Hier liegt jemands Buch. / Hier liegt das Buch von jemandem(Itt fekszik valakinek a könyve.)

etwas, nichts

A két névmás egymás ellentéte. Az etwas jelentése valami, a nichts jelentése semmi. Mindkét névmás ragozhatatlan.

– Hörst du etwas(Hallasz valamit?)
– Nein, ich höre nichts(Nem, semmit sem hallok.)

all

  • A ragozatlan all (mind) alak mutató vagy birtokos névmások előtt állhat: All das kenne ich schon. (Mindezt már ismerem.)
  • Egyes számban önállóan csak a semleges nemű alles alakot használjuk, rendszerint dolgokra vonatkoztatva: Alles ist in Ordnung. (Minden rendben van.)

Vonatkozhat személyekre is, ha egy embercsoportot – mint egységet – kívánunk hangsúlyozni: Alles aussteigen! (Mindenki szálljon ki!)

  • Egyes számban a hímnemű és nőnemű aller és alle alakokat csak jelzőként használjuk anyagnevek vagy elvont főnevek előtt: Aller Anfang ist schwer. (Minden kezdet nehéz.)
  • Többes száma: alle (mindenki, mindnyájan, minden…)

jeder, jede, jedes

jeder, jede, jedes névmás csak egyes számban áll, és a csoport egyedeit hangsúlyozza. A többes számot az alle névmással fejezzük ki.

esetEGYES SZÁMTÖBBES SZÁM
hímnemnőnemsemlegesnemminden nem
alanyesetjederjedejedesalle
tárgyesetjedenjedejedesalle
részes esetjedemjederjedemallen
birtokos esetjedesjederjedesaller

A jeder állhat önállóan is: Jeder muss arbeiten. (Mindenkinek dolgoznia kell.)

einer, eine, eines

Az einer³ – keiner³ határozatlan névmásokat akkor használjuk a jemand – niemand és az etwas – nichts névmások helyett, ha a nemet is ki akarjuk fejezni.

An der Haltestelle steht einer/eine(A megállónál áll valaki (férfi/nő).

esetEGYES SZÁMTÖBBES SZÁM
hímnemnőnemsemlegesnemminden nem
alanyeseteinereineeineswelche
tárgyeseteineneineeineswelche
részes eseteinemeinereinem
birtokos eset
esetEGYES SZÁMTÖBBES SZÁM
hímnemnőnemsemlegesnemminden nem
alanyesetkeinerkeinekeineskeine
tárgyesetkeinenkeinekeineskeine
részes esetkeinemkeinerkeinem
birtokos eset
  • einer³ + többes birtokos eset: az egyik …

Einer seiner Brüder ist Arzt. (Az egyik bátyja orvos.)

  • keiner³ + von + többes részes eset: senki sem …

Keiner von uns will hierbleiben. (Senki sem akar közülünk itt maradni.)

der/die/das eine, der/die/das andere

Az ein- (egyik) és az ander- (másik) névmásokat melléknévként ragozzuk. Mivel határozott névelő áll előttük, ragozásuk a melléknév gyenge ragozásával egyezik meg:

esetEGYES SZÁMTÖBBES SZÁM
hímnemnőnemsemlegesnemminden nem
alanyesetder eine / anderedie eine / anderedas eine / anderedie einen / anderen
tárgyesetden einen / anderendie eine / anderedas eine / anderedie einen / anderen
részes esetdem einen / anderender einen / anderendem einen / anderenden einen / anderen
birtokos esetdes einen / anderender einen / anderendes einen / anderender einen / anderen

Die einen lachten, die anderen weinten. (Egyesek nevettek, mások sírtak.)

manch

Jelentése: némely, nem egy, sok. (Használata megegyezik a solch, solcher³ mutató névmáséval.)

  • Önállóan álló semlegesnemű alakjai dolgokra vonatkoznak: Ich habe schon manches gesehen. (Már sok mindent láttam.)

A többi (hímnemű, nőnemű és többes számú) önálló alak személyekre vonatkozik: Manche von uns sprechen schon gut Deutsch. (Némelyek közülünk már jól beszélnek németül.)

  • Jelzőként lehet ragozott és ragozatlan. Ragozatlan formában (manch) az ein vagy erős ragozású melléknevek előtt áll.

A fenti tananyag segít megérteni a német szófajtant és a szófajok helyes használatát a német nyelvben. Tartalmazza a legfontosabb nyelvtani és használati szabályokat a csoportosításukkal kapcsolatban, ezzel segítve a felkészülést mind az érettségi vizsgára, mind pedig a középfokú és egyéb szintű német nyelvvizsgára.

[Forrásként felhasznált tartalom: A magyar wikipedia – https://hu.wikipedia.org/wiki/Német_nyelvtan]