A német főnév száma – egyes, vagy többes szám

A német főneveit és eseteit külön tananyagokban tárgyaljuk. Ebben a részben a főnevek számával foglalkozunk.

A főnevek a német nyelvben is állhatnak akár egyes, akár többes számban. A többes szám jelzése többféleképpen történhet:

  • alaki különbség nélkül [ – ]: der Maler (festő) → die Maler (festők)
  • –e / –er / –n / –en / –s ragok jelzik a különbséget: das Auto (autó) → die Autos (autók)
  • tőhangváltás (Umlaut) jelzi a különbséget [ ¨– ]: die Mutter (anya) → die Mütter (anyák)
  • tőhangváltás és –e vagy –er végződés együtt jelzi a különbséget [ ¨–e, ¨–er ]: der Baum (fa) → die Bäume (fák)
  • idegen szavak esetén a többes szám képzése sokszor az eredeti nyelv szabályait követi, ami az eddig felsorolt ragozási osztályok számát jelentősen megnöveli. Például: Towarisch → Towarischi, Cherum → Cherubim. Ezen kívül az -um, -us képzős idegen eredetű főneveknél a többes szám jele a német nyelv szabályai szerint képződik, de a szótőhöz járul: das Museum → die Museen, das Gymnasium → die Gymnasien

A magyartól eltérően a német nyelvben az egynél nagyobb tőszámnevek és egyes határozatlan számnevek és névmások után a főnév mindig többes számban áll. Például: zehn Jungen (tíz fiú), zwei Bücher (két könyv), viele Kinder (sok gyerek), alle Völker (minden nép). Ez a többi indoeurópai nyelvben is így van.

A fenti tananyag segít megérteni a német szófajtant és a szófajok helyes használatát a német nyelvben. Tartalmazza a legfontosabb nyelvtani és használati szabályokat a csoportosításukkal kapcsolatban, ezzel segítve a felkészülést mind az érettségi vizsgára, mind pedig a középfokú és egyéb szintű német nyelvvizsgára.

[Forrásként felhasznált tartalom: A magyar wikipedia – https://hu.wikipedia.org/wiki/Német_nyelvtan]