A német birtokos névmás (das Possessivpronomen)

Használata

A német nyelvben a birtokos névmás két különböző szerepet tölthet be a mondatban:

  • Állhat a birtokot jelölő főnév előtt (mint birtokos jelző): Das ist mein Buch. (Ez az én könyvem.)
  • Állhat önállóan a birtokos és a birtok neve helyett: Das Buch ist meines(A könyv az enyém.)

A jelzői birtokos névmás

Kétalakú determinánsként ragozzuk, mint a határozatlan névelőket. Mivel jelöli a birtok nemét, számát és esetét (sőt, egyes szám harmadik személyben a birtokos nemét is), sohasem állhat előtte névelő.
Der Vater liebt seinen Sohn, seine Tochter, sein Enkelkind. (Az apa szereti a fiát, a lányát, az unokáját.)

alanyesetEGYES SZÁMTÖBBES SZÁMönöző forma
E/1.E/2.E/3.T/1.T/2.T/3.
hímnemnőnemsemlegesnem
egy birtokhímnemmeindeinseinihrseinunsereuerihrIhr
nőnemmeinedeineseineihreseineunsereeu(e)reihreIhre
semlegesnemmeindeinseinihrseinunsereuerihrIhr
több birtokmeinedeineseineihreseineunsereeu(e)reihreIhre
esetegy birtoktöbb birtok
hímnemű birtoknőnemű birtoksemlegesnemű birtokminden nem
alanyesetmein Freundmeine Muttermein Heftmeine Hefte
tárgyesetmeinen Freundmeine Muttermein Heftmeine Hefte
részes esetmeinem Freundmeiner Muttermeinem Heftmeinen Heften
birtokos esetmeines Freundesmeiner Muttermeines Heftesmeiner Hefte

Az önálló birtokos névmás

Az önálló birtokos névmást csak akkor használhatjuk, ha a birtok már ismert.

  • Ha nem áll előtte határozott névelő, háromalakú determinánsként ragozzuk (mint a határozott névelőt), s ezáltal jelzi a birtok nemét, számát és esetét.

– Hier liegt ein Buch. Ist es deines(Itt fekszik egy könyv. A tiéd?)
– Ja, es ist meines(Igen, az enyém.)

alanyesetEGYES SZÁMTÖBBES SZÁMönöző forma
E/1.E/2.E/3.T/1.T/2.T/3.
hímnemnőnemsemlegesnem
egy birtokhímnemmeinerdeinerseinerihrerseinerunserereu(e)rerihrererIhrer
nőnemmeinedeineseineihreseineunsereeu(e)reihreIhre
semlegesnemmeinesdeinesseinesihresseinesunsereseu(e)resihresIhres
több birtokmeinedeineseineihreseineunsereeu(e)reihreIhre
esetegy birtoktöbb birtok
hímnemű birtoknőnemű birtoksemlegesnemű birtokminden nem
alanyesetmeinermeinemeinesmeine
tárgyesetmeinenmeinemeinesmeine
részes esetmeinemmeinermeinemmeinen
birtokos esetmeinesmeinermeinesmeiner
  • Ha határozott névelővel áll, úgy ragozzuk, mint a gyenge melléknevet:

– Geht deine Uhr genau? (Pontosan jár az órád?)
– Die meine geht nach. (Az enyém késik.)

alanyesetEGYES SZÁMTÖBBES SZÁMönöző forma
E/1.E/2.E/3.T/1.T/2.T/3.
hímnemnőnemsemlegesnem
egy birtokhímnemder meineder deineder seineder ihreder seineder unsereder eu(e)reder ihreder Ihre
nőnemdie meinedie deinedie seinedie ihredie seinedie unseredie eu(e)redie ihredie Ihre
semlegesnemdas meinedas deinedas seinedas ihredas seinedas unseredas eu(e)redas ihredas Ihre
több birtokdie meinendie deinendie seinendie ihrendie seinendie unserendie eu(e)rendie ihrendie Ihren
esetegy birtoktöbb birtok
hímnemű birtoknőnemű birtoksemlegesnemű birtokminden nem
alanyesetder meinedie meinedas meinedie meinen
tárgyesetden meinendie meinedas meinedie meinen
részes esetdem meinender meinendem meinenden meinen
birtokos esetdes meinender meinendes meinender meinen

A fenti tananyag segít megérteni a német szófajtant és a szófajok helyes használatát a német nyelvben. Tartalmazza a legfontosabb nyelvtani és használati szabályokat a csoportosításukkal kapcsolatban, ezzel segítve a felkészülést mind az érettségi vizsgára, mind pedig a középfokú és egyéb szintű német nyelvvizsgára.

[Forrásként felhasznált tartalom: A magyar wikipedia – https://hu.wikipedia.org/wiki/Német_nyelvtan]